Interpellasjon fra Ingjerd Schie Schou (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 87 (2012-2013)
Om enkeltindividets klagemuligheter ved påståtte brudd på menneskerettighetene i Norge
Oversendt regjeringen: 22.04.2013
Besvart: 03.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Begrepet "menneskerettigheter" er en fellesbetegnelse for et regelverk som skal beskytte mot offentlige maktovergrep, og er et vern om rettigheter som statene ikke kan frata borgerne. Lovverket må forplikte statene, og rettighetene skal være praktiske og effektive, ikke illusoriske og teoretiske. I mitt møte med ulike historier og påstander om brudd på menneskerettigheter i Norge har jeg møtt tilbakemeldinger om en sammensatt stat. Hovedinntrykket er at du skal ha gode hjelpere eller være svært ressurssterk selv.
Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket? Hvordan vurderer statsråden Norges mulighet til å videreutvikle, samordne og tilpasse enkeltindividets klagemuligheter ved påståtte brudd på menneskerettighetene?

Les hele debatten