Interpellasjon fra Knut Storberget (A) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 1 (2013-2014)
Om hvorvidt regjeringen vil videreføre den forrige regjeringens arbeid med utvikling av innlandsfylkene
Datert: 24.10.2013
Besvart: 28.11.2013 av næringsminister Monica Mæland

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Regjeringen Stoltenberg II hadde et sterkt engasjement for utvikling av innlandsfylkene. Betydelige samferdselsinvesteringer er igangsatt, og landbruket er gitt et stort løft. I flere runder presenterte regjeringen Stoltenberg II helt nødvendige tiltakspakker til forsterking av skognæringen. Utdanningsinstitusjoner i Hedmark og Oppland ble igangsatt, utviklet og forsterket. Kultur og reiseliv ble gitt en sentral plass i politikken for Innlandet. Satsingen i Innlandet har hatt en helhetlig tilnærming senest ved departementsoppnevning av et eget utvalg for næringsutvikling og bosetting i Innlandet.
Vil regjeringen videreføre dette arbeidet?

Les hele debatten