Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 16 (2013-2014)
Om tiltak nasjonalt og internasjonalt for å sikre ryddige lønns- og arbeidsforhold og likeverdige konkurranseforhold i norsk og internasjonal luftfart
Datert: 09.12.2013
Besvart: 16.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Det har den seinere tida vært stor oppmerksomhet rundt ulike forhold innen luftfarten, spesielt når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår for piloter, kabinansatte og bakkepersonale, men også spørsmål om skatt og trygdeavgifter. Stoltenberg II-regjeringen vedtok tre handlingsplaner mot sosial dumping. I den siste handlingsplanen, jf. revidert nasjonalbudsjett 2013, ble det blant annet vist til behov for skjerpet innsats for å trygge arbeidsvilkårene i luftfarten. Statsråd Solvik-Olsen varslet via media 1. november i år, at han innen kort tid ville sende et brev til EU-kommisjonen for å få strammere felles regler på dette området.
Hvilke tiltak vil statsråden ta initiativ til både nasjonalt og internasjonalt, for å sikre ryddige lønns- og arbeidsforhold og likeverdige konkurranseforhold i norsk og internasjonal luftfart?

Les hele debatten