Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 19 (2013-2014)
Om oppfølging av barn av innsatte i norske fengsler
Oversendt regjeringen: 13.12.2013
Besvart: 30.01.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Beregninger viser at 5 til 9 000 barn har foreldre i fengsel i Norge. Fafo-rapporten "Levekår blant innsatte" fra 2004 kartlegger levekårene til innsatte i Norge. Rundt 30 pst. hadde enten foreldre med rusproblemer, vært i kontakt med barnevernet eller hadde familiemedlemmer som hadde vært i fengsel. Internasjonal forskning viser også at det er risiko, helsemessig og kriminalitetsmessig, knyttet til å ha foreldre i fengsel. Derfor er det viktig å øke fokuset på barn av innsatte før de blir voksne. Helse- og sosialtjenestelovene har bestemmelser som forplikter personell til å vurdere barns behov på selvstendig grunnlag. Man ser viktigheten av tidlig forebygging. En ordning med barnekontakter i spesialisthelsetjenesten er etablert.
Hvordan vil statsråden følge opp behovene barn av innsatte i norske fengsler har, og vil en lovfesting være aktuelt, slik at barn av innsatte opplever både en god barndom og et voksenliv uten kriminalitet?

Les hele debatten