Interpellasjon fra Stine Renate Håheim (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 52 (2013-2014)
Om hvordan målet om at Norge skal være universelt utformet i 2025 skal realiseres, når regjeringen ønsker å svekke kravene til tilgjengelige boliger
Datert: 17.03.2014
Besvart: 27.05.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt 13. desember 2006. Målet om økt tilgjengelighet i samfunnet ble prioritert høyt av den rød-grønne regjeringen, som blant annet utformet en handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. Universell utforming og tilgjengelighet er viktig for en bred samfunnsdeltakelse og for likestilling, og målet er at Norge skal være universelt utformet i 2025. Ett av flere viktige tiltak for å nå dette målet er flere tilgjengelige boliger.
Hvordan ser statsråden, som ansvarlig for koordinering av politikken når det gjelder inkludering og tilgjengelighet, for seg å realisere dette, når regjeringen ønsker å svekke kravene til tilgjengelige boliger?

Les hele debatten