Interpellasjon fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 77 (2013-2014)
Om regjeringens strategi for det boligsosiale arbeidet framover
Oversendt regjeringen: 14.05.2014
Besvart: 19.06.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Mudassar Kapur (H)

Spørsmål

Mudassar Kapur (H): Selv om de fleste bor godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler rundt 6200 et fast sted å bo. De som ikke selv er i stand til å skaffe seg en bolig og bli boende, må få den hjelpen de trenger. Alle må ha et sted å bo, og med riktig hjelp kan alle bo godt. Mange opplever å bli kastet ut av sin bolig fordi de ikke har nok kunnskap om sine rettigheter og plikter. Det er også en utfordring at barnefamilier og unge bor i dårlige bomiljøer. Flere sektorer og forvaltningsnivå har et ansvar i boligpolitikken, men svikt i samarbeidet går ut over brukerne.
Hva er regjeringens strategi for det boligsosiale arbeidet fremover?

Les hele debatten