Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 3 (2014-2015)
Om korleis statsråden vil arbeide med haldningar, kultur og leiarskap i politiet, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet
Datert: 06.06.2014
Besvart: 16.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Gjørv-kommisjonen NOU 2012: 14 skriv at det som skilte 'det som gikk godt fra det som gikk dårlig 22/7, i hovedsak var knyttet til holdninger, kultur og lederskap, og hvordan mennesker og organisasjoner utøvet den myndighet de var gitt' (side 458). Dei peika òg på at endringar i haldningar, leiarskap og kultur 'må utvikles over tid' (side 451). Liknande resonnement er lyfta som generelle poeng i Difi-Rapport 2013: 3, Evaluering av Politidirektoratet, og i Politianalysen NOU 2013: 9. Eg vil invitere statsråden til å gjere greie for korleis han vil arbeide med dette. Statsråden kan rekne med å få ein liknande invitasjon frå meg igjen om eitt år. Eg avgrensar til tiltak i politiet, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.
Korleis vil statsråden arbeide med haldningar, kultur og leiing?

Les hele debatten