Interpellasjon fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

Interpellasjon nr. 37 (2014-2015)
Om å vurdere dagens organisering av kontroll og tilsyn med Statens pensjonsfond utlands virksomhet, og om ambisjonene om åpenhet satt av Stortinget er ivaretatt
Datert: 19.12.2014
Besvart: 03.03.2015 av finansminister Siv Jensen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Statens pensjonsfond utland, SPU, har over kort tid økt drastisk i størrelse, noe som legger press på organiseringen av dagens kontroll- og tilsynsfunksjon, og den kompetansen den i dag innehar. I dagens ordning er det Norges Banks representantskap som fører kontroll og tilsyn med bankens virksomhet, herunder Norges Bank Investment Management og deres forvaltning av fondet. Problemstillingen er aktualisert av flertallets budsjettmerknad om å vurdere at SPU kan foreta unoterte investeringer, herunder investeringer i fattige land, fremvoksende markeder, infrastrukturprosjekter og fornybar energi. Samlet reiser disse problemstillingene spørsmålet om dagens organisering av kontroll, tilsyn og åpenhet med fondets virksomhet er moden for en gjennomgang.
Vil statsråden gjennomgå dagens åpenhet, kontroll og tilsynsfunksjoner, og vurdere om disse ivaretar best mulig kontroll og tilsyn med fondets virksomhet, og ambisjonene om åpenhet satt av Stortinget?

Les hele debatten