Interpellasjon fra Per Rune Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 42 (2014-2015)
Om offentlige avfallsaktørers rammevilkår, og at ny kostnadsfordeling og stor avfallseksport til Sverige er et resultat av at avfall er blitt en markedsvare
Oversendt regjeringen: 05.02.2015
Besvart: 17.03.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Norge har klare ambisjoner i avfallspolitikken om at avfallsmengden skal reduseres, ombruk av gjenstander, materialgjenvinning og energiutnyttelse av avfall. Offentlig avfallsbehandling er ryggraden i den norske avfallsbransjen, men det er også sterke innslag av markedsmekanismer og private aktører. Offentlige avfallsaktører har uttrykt sterk bekymring for sine rammevilkår etter at ny forskrift om forholdsmessig kostnadsfordeling har blitt innført, og svært mange reagerer på at store mengder avfall blir transportert tvers over landet til svenske forbrenningsanlegg. Det blir hevdet at dette vanskeliggjør utviklingen av tjenlige og miljøvennlige løsninger lokalt. Ny kostnadsfordeling og avfallseksport kommer som resultat av at avfall har blitt en markedsvare og at markedets behov går foran samfunnets behov.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at markedet blir en herre i avfallspolitikken i stedet for en tjener?

Les hele debatten