Interpellasjon fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 56 (2014-2015)
Om å innføre at barn skal tilbys en egen samtaletime hos familievernet ved foreldrenes mekling etter samlivsbrudd, slik Stortinget har bedt regjeringen vurdere
Datert: 05.03.2015
Besvart: 30.04.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 fattet stortingsflertallet vedtak nr. 218: 'Stortinget ber regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om at alle barn skal tilbys en egen samtaletime hos familievernet når foreldrene er inne til mekling etter samlivsbrudd.' Bakgrunnen for vedtaket er familievernets erfaringer med prosjektet 'Barn i mekling' der alle som begjærer mekling blir spurt om de ønsker å ha med barna sine, og antakelser om at denne praksisen virker konfliktdempende og gir familier en bedre opplevelse av bruddprosessen. Aktører som Barneombudet og UNICEF Norge har også vært pådrivere for at alle barn skal snakkes direkte med om foreldreansvar og samvær.
Vil statsråden følge opp Stortingets vedtak ved å innføre krav om egen barnetime ved mekling, ved å spre praksisen fra prosjektet 'Barn i mekling' til alle familievernkontorer og meklere, eller på annen måte?

Les hele debatten