Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 66 (2014-2015)
Om hvordan Stortinget vil bli involvert i veivalgene som skal tas fram til regjeringen vedtar en statlig reguleringsplan for det nye regjeringskvartalet
Oversendt regjeringen: 27.04.2015
Besvart: 07.05.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Planene for det nye regjeringskvartalet er meget viktige for hovedstaden og hele nasjonen, og beslutningene som tas, må ses i et hundreårsperspektiv. I idéfaseprosjektet er det lagt fram sju forskjellige forslag som tydeliggjør hvilke veivalg som må tas fram til en statlig reguleringsplan skal vedtas i 2016. Det dreier seg om hvorvidt byggevolumet blir for massivt i forhold til tomtearealet, om kvartalet skal ha dominerende signalbygg eller integreres i nåværende bybilde, om god sikkerhet lar seg kombinere med folkeliv og et attraktivt bymiljø, hvor stor vekt man skal legge på parkanlegg og andre attraksjoner, hvordan fremkommelighet for kollektivtrafikk og nødvendig transport kan kombineres med gå- og sykkelgater osv. Prosjektet skal pågå i mange år framover, og det blir viktig med en bred tverrpolitisk forankring.
Hvordan vil statsråden involvere Stortinget i de veivalgene som skal tas, fram til regjeringen vedtar en statlig reguleringsplan?

Les hele debatten