Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 72 (2014-2015)
Om en mer helhetlig pasientbehandling, der arbeidsrehabilitering er inkludert
Oversendt regjeringen: 11.05.2015
Besvart: 04.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Arbeid er god terapi, både for psykiske og fysiske lidelser og plager. Men arbeidsrelatert oppfølging blir i liten grad fulgt opp i eksisterende behandlingstilbud. Dagens modell med at behandling skal gjennomføres før arbeidsrehabilitering har vist seg å ha dårligere effekt enn modeller som integrerer jobbstøtte og behandling. Forskningsbaserte prøveordninger for personer med psykiske lidelser har vist gode resultater, men det har ikke vært testet ut i helsevesenet for øvrig. Her ligger det store muligheter. OECD-rapporten fra 2013 legger også vekt på å forene arbeid og helse i all pasientbehandling.
Hvordan vil statsråden bidra til at pasientbehandling i helsevesenet blir mer helhetlig, slik at alle viktige aspekter av pasientens problem ivaretas i behandlingen, inkludert arbeid?

Les hele debatten