Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 7 (2015-2016)
Om bedre oppfølging av adoptivfamilier etter adopsjonen
Datert: 11.11.2015
Besvart: 26.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I Norge er det ca. 19 000 adopterte via internasjonal adopsjon. Mange har hatt mer eller mindre traumatiske opplevelser i sine opprinnelsesland, noe som kan gi ekstra utfordringer i familien i lang tid. Norske myndigheter stiller strenge krav til adoptivforeldre i forkant av en adopsjon, men i etterkant av en adopsjon er familien nærmest overlatt til seg selv. Oppfølgingen i kommunene er mangelfull. Forskning viser også at adopterte som gruppe har økt risiko for en rekke lidelser og plager sammenlignet med andre i normalbefolkningen. Både Hove-utvalget og Adopsjonslovutvalget har påpekt at det er behov for bedre oppfølging av adoptivfamilier etter at de har kommet hjem. Norge har dessuten en internasjonal forpliktelse etter Haag-konvensjonen til å ha et tilbud til adoptivfamilier etter adopsjonen.
Hvordan vil statsråden sørge for at disse familiene kan følges bedre opp etter adopsjonen?

Les hele debatten