Interpellasjon fra Eva Kristin Hansen (A) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 25 (2015-2016)
Om at forvaltningsplanen for Norskehavet ikke ble oppdatert i 2014 som forutsatt, og hvorvidt statsråden vil gå bort fra forvaltningsplansystemet for norske havområder
Oversendt regjeringen: 10.03.2016
Besvart: 07.04.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Eva Kristin Hansen (A)

Spørsmål

Eva Kristin Hansen (A): Forvaltningsplanen for Norskehavet ble lagt fram i 2009 i St.meld. nr. 37 (2008-2009). Det ble gjennom Stortingets behandling av meldingen forutsatt at forvaltningsplanen skulle oppdateres i 2014. Dette har ikke skjedd. Faggrunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet ble offentliggjort i en rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen i april 2015. Regjeringen skriver i Meld. St. 14 (2015-2016) at de vil oppdatere forvaltningsplanene ved behov. Samtidig skriver de at de ikke ser behov for å oppdatere forvaltningsplanen for Norskehavet nå fordi hovedtrekkene i miljøtilstanden og bruken av Norskehavet ikke har endret seg vesentlig siden 2009. Forvaltningsplansystemet har vært det viktigste overordnede verktøyet for en helhetlig forvaltning av våre norske havområder.
Ønsker statsråden å gå bort fra dette systemet?

Les hele debatten