Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 13 (2016-2017)
Om hvorfor statsråden stoppet fellingen av fire ulveflokker i Hedmark, som ble vedtatt av en regional folkevalgt nemnd på mandat fra regjeringen og ut fra føringer fra flertallet i Stortinget
Oversendt regjeringen: 03.01.2017
Spørsmålet er trukket tilbake

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 20. desember d.å. kom meldingen om at klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Høyre, stopper felling av fire ulveflokker i Hedmark. I forbindelse med Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur, uttrykte stortingsflertallet "at størst mulig grad av regional forvaltning innenfor rammene av en nasjonal rovviltpolitikk er et viktig prinsipp. Flertallet mener derfor at regional forvaltning skal ha myndighet til å fatte vedtak om felling når bestanden av ulv er innenfor bestandsmålet." Til NTB 22. desember d.å. sier statsråd Vidar Helgesen at "vi står overfor en krevende situasjon i forvaltningen av ulv. Ulvebestanden ligger nå over Stortingets bestandsmål."
Hvorfor stoppet da statsråden ulvejakten, som ble vedtatt av en regional folkevalgt nemnd på mandat fra regjeringen, og ut fra de føringer som ligger fra flertallet i Stortinget?