Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2017-2018)
Om tiltak for å ta mer grunnleggende grep mot sosial kontroll og æresvold i Norge
Datert: 06.11.2017
Besvart: 28.11.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Vi får stadig alvorlige advarsler fra politiet og vitnesbyrd fra jenter og gutter som rammes, om at sosial kontroll og fysisk og psykisk æresvold er utbredt i en del miljøer i Norge. Vi ser gjentatte tilfeller av trusler, tvang, trakassering, kidnapping og grove voldshandlinger som endog kan ha døden til følge. I Norge har vi satt inn tiltak mot noen typer æresvold, som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Men vi har i liten grad tatt tak i de bakenforliggende årsakene - som manglende aksept av kvinners frihet og likestilling i disse miljøene og hvordan de styrer kvinners liv ved å balansere på grensen mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap med stor grad av press. Denne styringen viser seg alt fra barndommen av, for eksempel ved at jenter ikke får delta på felles arenaer fordi de nektes omgang med gutter og menn utenfor egen familie.
Hvilke tiltak mener regjeringen trengs for å ta mer grunnleggende grep mot sosial kontroll og æresvold i Norge?

Les hele debatten