Interpellasjon fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helseministeren

Interpellasjon nr. 13 (2017-2018)
Om oppfølging av vedtakene tilknyttet opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn
Datert: 31.01.2018
Besvart: 13.02.2018 av helseminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Stortinget vedtok våren 2015 at regjeringen skulle legge fram en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretakelsen av barn utsatt for vold og overgrep. Regjeringen la i november 2016 fram Prop. 12 S (2016-2017). Kristelig Folkeparti fikk i behandlingen gjennomslag for en rekke forslag, herunder at regjeringen skulle legge fram forslag til økonomiske forpliktelser og øremerking for planperioden. Dette ble ikke fulgt opp ved framleggelsen av statsbudsjett for 2018. Det har nå snart gått ett år siden behandlingen i Stortinget, uten at regjeringen har fulgt opp alle vedtakene i Innst. 247 S (2016-2017). Helseministeren har markert sitt engasjement for de utsatte barna, og vi er enige om at det haster å få på plass flere tiltak.
Hvordan vil helseministeren følge videre opp vedtakene i opptrappingsplanen?

Les hele debatten