Interpellasjon fra Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 14 (2017-2018)
Om å følge opp vedtakene tilknyttet opptrappingsplanen mot vold og overgrep mv., og sikre at vi klarer å forebygge, avdekke og etterforske langt flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn
Oversendt regjeringen: 08.02.2018
Besvart: 13.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

Jorunn Gleditsch Lossius (KrF)

Spørsmål

Jorunn Gleditsch Lossius (KrF): Våren 2015 fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse. Planen skulle sikre en tverrfaglig bredde i tiltakene, god samordning samt en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler. Ved behandlingen av Prop. 12 S (2016-2017) i Stortinget fikk Kristelig Folkeparti sammen med regjeringspartiene gjennomslag for en rekke forslag sammen med regjeringspartiene som blant annet skulle følges opp i statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 247 S (2016-2017). Det har nå snart gått ett år siden behandlingen i Stortinget, uten at regjeringen har fulgt opp vedtakene. Omfanget av anmeldelser knyttet til vold og overgrep mot barn øker.
Hvordan vil justis-, beredskaps- og innvandringsministeren følge opp vedtakene i opptrappingsplanen og sikre at vi klarer å forebygge, avdekke og etterforske langt flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn?

Les hele debatten