Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2018-2019)
Om å sikre mer åpenhet, bedre rutiner og større likhet i statens arkivpraksis, med henvisning til at forvaltningen av denne er kritisert av Riksrevisjonen
Datert: 22.08.2018
Besvart: 16.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Hvordan staten arkiverer dokumentasjonen av sin virksomhet, har stor betydning for et sivilisert demokrati. Rettssikkerhet, åpenhet og tillit er viktige verdier arkivering handler om. God arkivpraksis er en forutsetning for at hver og en, enten som enkeltindivider eller via media, kan forsikre seg om at staten selv følger de lover og regler som gjelder, at aktiviteten til statsapparatet kan ettergås, og at likebehandling skjer. Det bidrar til å sikre forutsigbarhet, at like tilfeller behandles likt, at innbyggerne kan ha forventninger til hva som er deres rettigheter og plikter, og at disse er kjent for alle, og er vesentlig for at grupper med særlige behov får det de har rett på. Det er også en viktig del av historien om Norge. Forvaltningen av arkivpraksis er kritisert av Riksrevisjonen, som har foreslått flere tiltak for å forbedre praksis.
Hva kan gjøres for å sikre mer åpenhet, bedre rutiner og større likhet i arkivpraksisen?

Les hele debatten