Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 6 (2018-2019)
Om folkehøgskolenes funksjon i utdanningssystemet, og å styrke skolenes forutsigbarhet og mulighetene for å videreutvikle skoleslaget
Datert: 01.10.2018
Besvart: 06.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Folkehøgskolene har en verdi for den enkelte elev, men også som arena for folkeopplysning, kultur og dannelse. Et år på folkehøgskole er for mange elever viktig for å finne motivasjon for veien videre. Det har vært en jevn vekst i antall elever på folkehøgskole siden 2004, og det er satt søkerrekord hvert år de siste årene. I dag går det om lag 20 prosent flere elever på folkehøgskole enn det gjorde for ti år siden. Det er tatt flere initiativ for å etablere nye skoler og utvide fagtilbudet. Parallelt med elevtallsveksten og utviklingen av nye tilbud som ungdommen etterspør, har regjeringen gjentatte ganger foreslått kutt i statsstøtten og endrede rammebetingelser som vil innskrenke virksomheten, uten at dette er drøftet i Stortinget.
Hva mener regjeringen er folkehøgskolenes funksjon i utdanningssystemet, og vil regjeringen styrke skolenes forutsigbarhet og mulighetene for å videreutvikle skoleslaget?

Les hele debatten