Interpellasjon fra Ingalill Olsen (A) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 9 (2018-2019)
Om at store deler av Lopphavet er foreslått som marint verneområde, og hva dette medfører for fiskeriinteressene og bruk av kystlinjen i berørte kommuner
Oversendt regjeringen: 24.10.2018
Besvart: 15.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ingalill Olsen (A)

Spørsmål

Ingalill Olsen (A): Store deler av Lopphavet er foreslått som marint verneområde. Det er behov for at de fiskerikommunene som omfattes av dette mulige vernet, får klargjort hva dette medfører for fiskeriinteressene og bruk av kystlinjen i berørte kommuner. Fylkesmannen i Finnmark har gitt sin tilslutning til vern av området, som omfatter 3 363 kvadratkilometer. Området berører fire fiskerikommuner som alltid har brukt og høstet fra dette havområdet. Kommunene er i utgangspunktet positivt innstilt til vern, men har foreslått om lag en halvering av arealet. Arealet vil fortsatt inneholde alle referanseområder. Kommunene har etterspurt, men ikke fått svar på hva et vern i det foreslåtte omfanget vil medføre av endringer i bruk av området. Naturlig bruk av sjøareal og kystlinja rundt Lopphavet er bygging av kaier, naust, utdyping og mudring av havner, bygging av moloer og bølgevern.
Vil slik aktivitet kreve dispensasjon for hvert tiltak?

Les hele debatten