Interpellasjon fra Elise Waagen (A) til helseministeren

Interpellasjon nr. 37 (2018-2019)
Om hva som er gjort for å sikre alle fødende kvinner en trygg fødselsomsorg, med henvisning til en rekke stortingsvedtak om dette temaet våren 2018
Datert: 07.03.2019
Besvart: 09.04.2019 av helseminister Bent Høie

Elise Waagen (A)

Spørsmål

Elise Waagen (A): Våren 2018 behandlet Stortinget representantforslag om tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg, jf. Dokument 8:168 S (2017-2018). Ved behandlingen av saken ble det flertall for en rekke forslag for å styrke føde- og barseltilbudet i Norge. Et flertall i Stortinget stemte for å be regjeringen sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner. Det ble fattet vedtak om en styrket jordmortjeneste, implementering av Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen, liggetid og utreise fra føde-/barselavdeling. I Bergensavisen 6. mars kan vi lese om fødsler som blir avbrutt på grunn av lav bemanning, fødende kvinner som ligger alene, kvinner som ikke får smertestillende tidsnok, og ansatte som gråter på jobb.
Hva har statsråden gjort for å sikre alle fødende kvinner en trygg fødselsomsorg?

Les hele debatten