Interpellasjon fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 29 (1996-97)
Om bioteknologisk forskning
Datert: 04.02.1997
Besvart: 07.03.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I føremålsparagrafen til genteknologilova heiter det: "Denne lov har til formål å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger." Forskinga innan dette området har høgt tempo, nye produkt vert utvikla og søkt godkjent svært raskt. Det er behov for forsking som uavhengig av produktutvikling kan gå djupare inn i etiske, miljø- og helsemessige langtidsverknader på dette viktige området.
Vil statsråden ta politiske initiativ for å sikra slik uavhengig, samfunnsgangleg forsking?