Interpellasjon fra Marit Arnstad (Sp) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 50 (2018-2019)
Om initiativ for å sikre at den todelte målsettingen om bestandsmål for rovvilt og velferden til beitedyr blir oppfylt
Oversendt regjeringen: 04.04.2019
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 14.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): I rapporten "Oppsummering av beitesesongen 2018 og utsikter for kommende sesong" går Mattilsynet gjennom konsekvensene rovviltpolitikken har for beitenæring og dyrevelferd. Torunn Knævelsrud sier til Nationen 1. april 2019 at tilsynet "opplever at vi ikke har så mange virkemidler til å gjøre noe med de dyrevelferdsutfordringene som oppstår når rovdyr skader tamdyr på utmarksbeite". Tilsynet viser til økende tap av tamrein til jerv og gaupe, tap av sau til bjørn og ulv, tidstap før skadefelling pga. kartlegging av ulvenes genetiske bakgrunn og manglende oppfølging av rovviltforliket som særlig krevende. Knævelsrud sier at "når rovdyr yngler nær inntil eller innenfor beiteprioriterte områder, tar forvaltningen noen ganger mer hensyn til om bestandsmål er innfridd enn til velferden til beitedyra".
Hvilke initiativ vil statsråden ta for å sikre at den todelte målsettingen blir oppfylt?

Les hele debatten