Interpellasjon fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 61 (2018-2019)
Om at skolebidragsindikatorer viser store kvalitetsforskjeller skoler imellom og kommuner imellom, og om hva som er viktig for å redusere forskjellene
Datert: 11.04.2019
Besvart: 09.05.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Mathilde Tybring-Gjedde (H)

Spørsmål

Mathilde Tybring-Gjedde (H): I desember 2018 presenterte Utdanningsdirektoratet skolebidragsindikatorer for videregående skole. Indikatorene viser at det er store forskjeller på hvor gode de videregående skolene er til å få elevene gjennom skoleåret, og hvor mye de løfter elevene faglig. Skolebidragsindikatorene for grunnskolen tyder på det samme. For de yngste elevene utgjør forskjellen mellom de beste og svakeste skolene to skoleår med læring. I tillegg ser man at det er vesentlige forskjeller i resultater mellom kommuner, mellom fylker og mellom klasser på samme skole. Dette er et hinder for elevenes rett til likeverdig opplæring.
Hva tenker statsråden om kvalitetsforskjellene mellom kommuner og mellom skoler, og hva mener statsråden er viktig for å redusere forskjellene?

Les hele debatten