Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til justis- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 12 (2019-2020)
Om overholdelse av FNs barnekonvensjon artikkel 9 nr. 1 om ikke å skille barn fra sine foreldre mv., og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre barns beste i denne typen saker, i lys av utvisningen av en firebarnsfar i Lofoten
Oversendt regjeringen: 11.11.2019
Besvart: 16.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): FNs konvensjon om barnets rettigheter artikkel 9 nr. 1 sier: "Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste."
I lys av utvisningen av en firebarnsfar i Lofoten, jf. Lofot-Tidende 27. juni 2019: Er regjeringen enig i at barnekonvensjonen bør gå foran andre norske lover dersom de står mot hverandre, hvordan arbeider regjeringen for å sikre at FNs barnekonvensjon artikkel 9 nr. 1 følges, og hvilke tiltak er iverksatt for å sikre barns beste i denne typen saker?

Les hele debatten