Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

Interpellasjon nr. 20 (2019-2020)
Datert: 09.12.2019
Spørsmålet er trukket tilbake

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): I Finnmark bør du ikke bli akutt syk. Finnmarkssykehuset har det siste året registrert over 700 avvik, av dem 41 alvorlige. Ansatte har gjentatte ganger tatt opp at underbemanningen skaper farlige situasjoner. I februar var situasjonen så alvorlig at en person døde som følge av underbemanning. Samtidig er det en pågående krise i luftambulansen i nord. Forsvaret har måttet sette inn ekstra helikopter fordi Babcock, som varslet, ikke har vært i stand til å overholde kontrakten. Eksemplene på situasjoner som kunne ha gått galt, er mange – som jenta med mistenkt hjerneblødning som måtte vente 3,5 timer. Da sykehuset i Kirkenes ble bygget, var det ikke råd til helikopterlandingsplass. Det er ennå usikkert når den kommer på plass.
Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å sikre at befolkningen i Finnmark får den samme helsehjelpen i akutte situasjoner som befolkningen i resten av landet?