Interpellasjon fra Margunn Ebbesen (H) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 24 (2019-2020)
Om å sikre at det raskt blir varige forbedringer i Mattilsynets tilsynspraksis, med henvisning til en KPMG-gransking i 2019
Datert: 07.01.2020
Besvart: 06.02.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Margunn Ebbesen (H)

Spørsmål

Margunn Ebbesen (H): Det ble i 2019 avdekket flere tilfeller av kritikkverdig forvaltningspraksis i Mattilsynet. Stortinget anmodet derfor i juni 2019 regjeringen om å gjennomføre en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektor. Landbruks- og matdepartementet fulgte opp Stortingets anmodning ved å gi et granskingsoppdrag til KPMG, som leverte sin rapport i desember 2019. Granskingsrapporten avdekker betydelige svakheter i Mattilsynets planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Regelverksforvaltningen er ikke enhetlig, og Mattilsynets kommunikasjon med de det føres tilsyn med, er mangelfull. Mattilsynet får kritikk for mangelfull styring og planlegging, både når det gjelder risikobasering, kvalitetssikring og opplæring. IKT-systemene støtter heller ikke effektiv planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Dette er alvorlige funn som det må tas tak i raskt og kraftfullt. Vi er avhengige av å ha et mattilsyn som både brukere og forbrukere kan ha tillit til. Tilliten til Mattilsynet må gjenreises.
Hvordan vil statsråden følge opp granskingsrapporten og sikre at det raskt blir varige forbedringer i Mattilsynets tilsynspraksis?

Les hele debatten