Interpellasjon fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 5 (2020-2021)
Om å bidra til at rovviltnemndenes forvaltningsplaner ikke overprøves av staten, med henvisning til at lokal kunnskap blir usynliggjort i nasjonale beslutninger
Oversendt regjeringen: 26.06.2020
Besvart: 20.10.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Nordlandsforskning har studert hvordan ulike kunnskapssystemer møtes, inkluderes og påvirker hverandre i den desentraliserte forvaltningen av rovdyr. Forskningen viser at lokal/erfaringsbasert kunnskap fra reindriften er viktig for rovviltnemndene for å fatte vedtak. Erfaringsbasert kunnskap som kommer frem i møtene er viktig for politikernes kontekstforståelse, og forståelse av hva en slik drift innebærer samt samspillet mellom dyr, folk og landskapet. På tross av god medvirkning i nemnda, forsvinner denne kunnskapen og blir ugyldiggjort når den treffer et annet forvaltningsnivå (nasjonalt). Kunnskapen fra lokalt nivå (reflektert i nemndsmøtene, høringsinnspill, revidert plan) blir usynliggjort i beslutninger nasjonalt. Dette fører til at nemndas plan blir overprøvd av staten og blir dermed ikke testet ut lokalt.
Vil statsråden bidra til at nemndenes forvaltningsplaner ikke overprøves?

Les hele debatten