Interpellasjon fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 5 (2020-2021)
Om å bidra til at rovviltnemndenes forvaltningsplaner ikke overprøves av staten, med henvisning til at lokal kunnskap blir usynliggjort i nasjonale beslutninger
Datert: 20.06.2020
Planlagt behandlet: 20.10.2020

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Nordlandsforskning har studert hvordan ulike kunnskapssystemer møtes, inkluderes og påvirker hverandre i den desentraliserte forvaltningen av rovdyr. Forskningen viser at lokal/erfaringsbasert kunnskap fra reindriften er viktig for rovviltnemndene for å fatte vedtak. Erfaringsbasert kunnskap som kommer frem i møtene er viktig for politikernes kontekstforståelse, og forståelse av hva en slik drift innebærer samt samspillet mellom dyr, folk og landskapet. På tross av god medvirkning i nemnda, forsvinner denne kunnskapen og blir ugyldiggjort når den treffer et annet forvaltningsnivå (nasjonalt). Kunnskapen fra lokalt nivå (reflektert i nemndsmøtene, høringsinnspill, revidert plan) blir usynliggjort i beslutninger nasjonalt. Dette fører til at nemndas plan blir overprøvd av staten og blir dermed ikke testet ut lokalt.

Vil statsråden bidra til at nemndenes forvaltningsplaner ikke overprøves?