Interpellasjon fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 22 (2020-2021)
Om oppfølging av en undersøkelse fra Forskerforbundet som avdekker at akademia rammes betydelig av koronapandemien, og om hvorfor regjeringspartiene har redusert forskningsbevilgningene og sagt nei til å utrede forskeres arbeidsvilkår
Datert: 12.01.2021
Besvart: 11.02.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Nina Sandberg (A)

Spørsmål

Nina Sandberg (A): Forskerforbundet la 7. januar fram en undersøkelse som avdekker at akademia rammes betydelig av koronapandemien. Forskning settes på vent, og mange andre funn gir grunn til bekymring. Problemene bør tas tak i med det samme. Verden har til fulle erfart forskningens avgjørende rolle i håndteringen av pandemien, og forskning vil også framover være nødvendig som grunnlag for å skape nye arbeidsplasser, løse klimakrisen, utvikle og trygge velferdsstaten, skape gode lokalsamfunn og møte de demografiske endringene. God forskningspolitikk krever et solid kunnskapsgrunnlag. De nasjonale rammene for forskningssektoren er viktige.
Hvorfor har regjeringspartiene redusert bevilgningene til forskning og sagt nei til å utrede norske forskeres arbeidsvilkår, og hvordan vil statsråden følge opp Forskerforbundets undersøkelse og sikre god rekruttering til og utvikling av forskningssektoren framover?

Les hele debatten