Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 202)
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1623 (2016-2017)

  Innlevert: 29.09.2017

  Sendt: 29.09.2017

  Besvart: 06.10.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kva tid kan ein vente byggestart på prosjektet E 134 Røldal - Seljestad?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1622 (2016-2017)

  Innlevert: 29.09.2017

  Sendt: 29.09.2017

  Besvart: 05.10.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kva tid er det praktisk mogleg med byggestart og kva tid kan ein faktisk vente byggestart på prosjektet Hove - Ålgård?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1614 (2016-2017)

  Innlevert: 28.09.2017

  Sendt: 28.09.2017

  Besvart: 05.10.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Rv9 har nå fått mye gul midtstripe gjennom Stortingsperioden 2013- 2017, takket være nåværende regjering. I 2023 skal det etter planene være gul midtstripe gjennom hele dalen. Det avhenger for øvrig av at det kommer midler til den kommende parsellen Bjørnarå-Optestøyl i budsjettet 2018. Vil lovnader om midler til Rv9 som Samferdselsministeren har kommet med, bli fulgt opp og iverksatt i handlingsprogrammet for første planperiode?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1594 (2016-2017)

  Innlevert: 22.09.2017

  Sendt: 22.09.2017

  Besvart: 28.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Telemuseet har betydelige utfordringer hva gjelder finansiering av driften. Hvilke tanker har samferdselsministeren om Telemuseets fremtid, hvordan vurderer han statens forpliktelser til å sikre museets drift og hvilke finansieringsmuligheter ser han for seg - både kortsiktig og langsiktig?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1589 (2016-2017)

  Innlevert: 22.09.2017

  Sendt: 22.09.2017

  Besvart: 28.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil statsråden fjerne påbudet om bruk av belte i buss?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1576 (2016-2017)

  Innlevert: 19.09.2017

  Sendt: 20.09.2017

  Besvart: 27.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Det statlige bidraget til ny firefeltsvei mellom Hove og Ålgård er utsatt til etter 2024. Er det i lys av dagens utfordrende trafikksituasjon aktuelt for statsråden å fremskynde det statlige bidraget for å sikre at byggingen kommer i gang i 2019 som opprinnelig planlagt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1569 (2016-2017)

  Innlevert: 15.09.2017

  Sendt: 18.09.2017

  Besvart: 21.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hva er status i arbeidet med å få på plass en raskere jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm, hvordan vurderer samferdselsministeren situasjonen og hvordan jobber Samferdselsdepartementet og dets underliggende etater med spørsmålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1565 (2016-2017)

  Innlevert: 08.09.2017

  Sendt: 11.09.2017

  Besvart: 19.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Er statsråden fornøyd med at regjeringens bompengereform gir dyrere bompenger i Haugalandspakken for lokalbefolkningen og lokalt næringsliv?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1553 (2016-2017)

  Innlevert: 04.09.2017

  Sendt: 04.09.2017

  Besvart: 06.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil Regjeringa setje i bestilling KS2-rapport for Stad Skipstunnel raskast råd, slik at sak om byggestart kan leggast fram for Stortinget våren 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1542 (2016-2017)

  Innlevert: 31.08.2017

  Sendt: 01.09.2017

  Besvart: 06.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hvordan sikrer statsråden at de kontrakter som blir inngått av departementet og/eller dets underliggende etater rent faktisk blir overholdt i henhold til kontraktenes avtalte betingelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1539 (2016-2017)

  Innlevert: 31.08.2017

  Sendt: 31.08.2017

  Besvart: 14.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hvordan vi definerer standard bilstørrelse har betydning for den infrastrukturen vi bygger, eksempelvis ferger, vegbredde og parkeringsanlegg. Siden 70-tallet da standarden ble satt, har gjennomsnittlig størrelse økt delvis på grunn av stadig økende krav til sikkerhet. Det har konsekvenser bl.a. knyttet til ferger og parkeringsanlegg. Vil samferdselsministeren ta initiativ til å få oppdatert standarden slik at vi for fremtiden bygger infrastruktur som er tilpasset de personbilene som er i salg i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1538 (2016-2017)

  Innlevert: 31.08.2017

  Sendt: 31.08.2017

  Besvart: 06.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hva vil statsråden gjøre for å hindre at Telenor kutter bredbåndstilbudet før nytt alternativ, som er reelt godt nok og til tilsvarende pris, er på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1534 (2016-2017)

  Innlevert: 29.08.2017

  Sendt: 29.08.2017

  Besvart: 04.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Det har nylig kommet frem at stasjonene sør for Ski på Østfoldbanen ikke vil få flere avganger før i 2027. Hvordan skal samferdselsministeren sikre fortgang i byggeprosessen og vil ministeren innføre kompenserende tiltak nå, som for eksempel å sikre at R20 stopper på Ås og Vestby?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1533 (2016-2017)

  Innlevert: 29.08.2017

  Sendt: 29.08.2017

  Besvart: 06.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan statsråden garantere at arbeidene på Kongsvingerbanen blir gjennomført som tidligere planlagt, slik at hurtigtogtrafikken Oslo-Stockholm som er et viktig tilbud for befolkningen i Kongsvingerregionen ikke legges ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1531 (2016-2017)

  Innlevert: 29.08.2017

  Sendt: 29.08.2017

  Besvart: 01.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hvorfor er systemet for NSB slik at deres billettkontrollører er ansatt hos NSB mens gebyr for ikke-betalt billett tilfaller statskassen?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1530 (2016-2017)

  Innlevert: 28.08.2017

  Sendt: 28.08.2017

  Besvart: 01.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Synes samferdselsministeren det er greit at grunneiere ikke blir informert om planprosesser for jernbane som vedrører deres eiendom, og kan ministeren redegjøre for hvordan Bane Nor informerer og involverer grunneiere og innbyggere i planprosesser vedr jernbane?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1524 (2016-2017)

  Innlevert: 25.08.2017

  Sendt: 28.08.2017

  Besvart: 01.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan statsråden gjere greie for kvifor regjeringa enno ikkje har gjort vedtak om kva forprosjekt ein skal gå vidare med når det gjeld kvikksølvforureing ved ubåtvraket U-864 utanfor Fedje i Hordaland, og kan statsråden informere om kva alternativ regjeringa vil gå for i denne saka og når dette arbeidet skal starte opp og bli ferdigsstilt?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1522 (2016-2017)

  Innlevert: 25.08.2017

  Sendt: 28.08.2017

  Besvart: 01.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil statsråden gjenåpne Hallenskog stasjon i Asker kommune som en prøveordning i 1 år?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1514 (2016-2017)

  Innlevert: 25.08.2017

  Sendt: 25.08.2017

  Besvart: 01.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  I Setesdølen 22/8-17 kjem det fram at det ikkje er penger til vidare bygging av Rv 9. Samstundes sa komiteen "at det er behov for oppstartsmidler til Bjørnarå - Optestøyl, og at oppstart kan skje under forutsetning av at det finnes ledige statlige midler ved mindreforbruk på prosjekter innenfor rv 9, og lokal finansiering(konsesjonskraftmidler)." Statsråden og representantar frå regjeringspartia har vore tydelege på at dette betyr vidare framdrift. Kan statsråden avklare om neste etappe kan likevel kan ha full framdrift?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1511 (2016-2017)

  Innlevert: 24.08.2017

  Sendt: 25.08.2017

  Besvart: 01.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Har norske kommuner lovhjemmel til å pålegge innbyggerne å utbedre kommunale veier ved eksempelvis belysning?