Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Bakke-Jensen, Frank (1 - 20 av 52)
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:38 (2016-2017)

  Innlevert: 07.10.2016

  Sendt: 07.10.2016

  Besvart: 17.10.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Når ser næringsministeren for seg at man kan få avklart de nye leieavtalene på Svalbard?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1584 (2015-2016)

  Innlevert: 09.09.2016

  Sendt: 12.09.2016

  Besvart: 29.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan statsråden tenkes å ta en gjennomgang av regelverk for omsetning av øl på øygruppen Svalbard, slik at det blir mulig for det lokale bryggeriet å selge sitt sterkøl via Nordpolet?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:493 (2013-2014)

  Innlevert: 04.03.2014

  Sendt: 05.03.2014

  Besvart: 12.03.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

  I lys av de siste dagers mediedekning av Kystaksjonen har det versert en rekke påstander om brudd på leveringsforpliktelsene. I Dagsnytt 18 (3/3-14) kom det frem at det i 2011 er avdekket en rekke brudd på leveringsforpliktelser i Finnmark. Hva har skjedd med denne saken, hvilke sanksjonsmuligheter har departementet i slike tilfeller, og hvilken viten har man om hva som er fakta om bruddene nevnt i dagens debatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1543 (2012-2013)

  Innlevert: 21.06.2013

  Sendt: 21.06.2013

  Besvart: 01.07.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

  Mener statsråden at Meteorologisk institutt har tilstrekkelige systemer for å kunne utøve det nødvendige skille mellom sitt statsoppdrag og sin kommersielle virksomhet, og kan statsråden forsikre at utilstrekkelige systemer eller uønsket praksis innad i MI ikke innebærer kryssubsisiering som skaper ulik konkurranse mellom Meteorologisk institutt og konkurrerende virksomheter, både hva angår MIs anbudsvirksomhet og når det gjelder utvikling av nye produkter i markedet for værtjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1542 (2012-2013)

  Innlevert: 21.06.2013

  Sendt: 21.06.2013

  Besvart: 28.06.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Med referanse i begrunnelsen, kan statsråden redegjøre for tallene og størrelsen i endring av salgspriser og volum for de forskjellige hvitfiskslag i det Europeiske markedet, og tilsvarende kommentere hvilke overraskende endringer i disse tallene man har registrert i tiden fra 6. november 2012 da forskriften ble sendt på høring og frem til beslutningen ble tatt om ikke å gjøre noen endringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:1121 (2012-2013)

  Innlevert: 05.04.2013

  Sendt: 08.04.2013

  Besvart: 15.04.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

  Forvaltningsmessig står lovsaker, budsjettsaker, meldinger og lignende i en annen stilling enn saker med konkret berørte private parter. Det vises til begrunnelse under. Mener statsråden at det er i tråd med god forvaltningsskikk å gi informasjon om saksbeslutninger til andre enn sakens berørte parter før partene selv får slik informasjon, her konkret børssensitiv informasjon, og hvilken forvaltningsmessig betydning mener statsråden at såkalt sperrefrist har?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:1007 (2012-2013)

  Innlevert: 14.03.2013

  Sendt: 15.03.2013

  Besvart: 02.04.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

  Er det statsrådens oppfatning at underretningen til sakens parter om at reguleringsplan ikke kan godkjennes er i tråd med lov og god forvaltningsskikk, at Statsrådens handlemåte har muliggjort en god håndtering for selskapet Nordic Mining ASA, og vil statsråden offentliggjøre Klima- og forureiningsdirektoratets utredninger om landdeponi?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:1006 (2012-2013)

  Innlevert: 14.03.2013

  Sendt: 15.03.2013

  Besvart: 22.03.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

  Er det statsrådens oppfatning at et signal fra Nærings- og handelsministeren om at regjeringen vil åpne for sjødeponi etterfulgt av Miljøvernministerens underretningen til sakens parter om at reguleringsplan ikke kan godkjennes neste dag er i tråd med lov og god forvaltningsskikk, og mener statsråden da at regjeringens handlemåte har muliggjort en god håndtering for selskapet Nordic Mining ASA?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:1776 (2011-2012)

  Innlevert: 22.08.2012

  Sendt: 22.08.2012

  Besvart: 29.08.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

  Kan miljøvernministeren hjelpe med å fremskaffe begrunnelse sortert ned til det enkelte vassdrag, for at 124 lakseelver er stengt for fiske av Direktoratet for Naturforvaltning?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1762 (2011-2012)

  Innlevert: 17.08.2012

  Sendt: 21.08.2012

  Besvart: 24.08.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  I dag er det fritt kongekrabbefiske fra Nordkapp og vestover. Nordkapp og alle kommuner øst er imidlertid med i det kommersielle kongekrabbefisket. Det er altså to forskjellige forvaltninger på samme bestand i samme region. Fiskerinæringen i Måsøy blir nå forskjellsbehandlet. Vil statsråden utligne urettferdigheten for kystfiskerne i Måsøy slik at man kan sikre en levedyktig fiskerinæring i kommunen?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1706 (2011-2012)

  Innlevert: 01.08.2012

  Sendt: 01.08.2012

  Besvart: 09.08.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

  Gitt Politidirektoratets store antall feilregistreringer av hatkriminalitet og de store mørketallene for manglende anmeldelser, hvordan vil statsråden sørge for et forsvarlig kompetanse- og ressursnivå for hatkriminalitet blant landets operative politistyrker og for Politihøgskolens nyutdannede som i dag ikke mottar noen obligatorisk undervisning om emnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1657 (2011-2012)

  Innlevert: 21.06.2012

  Sendt: 21.06.2012

  Besvart: 29.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

  I 2009 overførte regjeringen ansvaret for ca. 17 000 km riksvei til fylkeskommunene. Hele vedlikeholdsetterslepet var estimert til 10 mrd. kroner, og mange mente dette var for lavt. Nå har etatene anslått at det vil koste mellom 15 mrd. og 25 mrd. bare å rydde opp i vedlikeholdsforfallet knyttet til broer, ferjekaier og tunneler. I lys av disse nye opplysningene, synes statsråden at estimatet fra 2009 var presist, og vil statsråden eventuelt utarbeide et nytt estimat for totalt etterslep?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1656 (2011-2012)

  Innlevert: 21.06.2012

  Sendt: 21.06.2012

  Besvart: 27.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

  Avinor skal etter planen installere utstyr for et nytt satellittbasert innflygingssystem (SCAT-I) ved flere lufthavner, også i Finnmark. Vil bruk av SCAT-I innflygningssystem være et krav i de forestående anbudsprosessene i Finnmark?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1322 (2011-2012)

  Innlevert: 02.05.2012

  Sendt: 03.05.2012

  Besvart: 08.05.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Er Aker Seafoods plan om råstofftilførsel brukt i prosessen for å endre konsesjonen til "Båtsfjord" F-117-VS, en del av leveringsvilkåret som departementet skriver i 2008, eller er det som departementet skriver i 2012, ikke en del av vilkåret?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1318 (2011-2012)

  Innlevert: 02.05.2012

  Sendt: 03.05.2012

  Besvart: 08.05.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  I en artikkel i Dagens Næringsliv den 20. april sier Direktoratet for naturforvaltnings direktør Janne Sollie: "Alle de viktigste fagmiljøene, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NINA, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og vi, er enige om at lakselus og rømming er alvorlige pa virkningsfaktorer for villaksbestandene." Kan man tolke det slik at det også er enighet disse etatene i mellom om tallmaterialet bak villaksportalen.no og konklusjonene i artikkelen?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:1298 (2011-2012)

  Innlevert: 26.04.2012

  Sendt: 27.04.2012

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Spørsmålet ble trukket.
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:1260 (2011-2012)

  Innlevert: 20.04.2012

  Sendt: 20.04.2012

  Besvart: 26.04.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

  I en artikkel i Dagens Næringsliv den 20. april sier Direktoratet for naturforvaltnings direktør Janne Sollie: "Alle de viktigste fagmiljøene, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NINA, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og vi, er enige om at lakselus og rømming er alvorlige påvirkningsfaktorer for villaksbestandene." Kan man tolke det slik at det også er enighet disse etatene i mellom om tallmaterialet bak villaksportalen.no og konklusjonene i artikkelen?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1230 (2011-2012)

  Innlevert: 17.04.2012

  Sendt: 17.04.2012

  Besvart: 24.04.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Hvilke indikasjoner mener statsråden må være til stedet før man kan beskrive tilstedeværelsen av kinesiskprodusert "Bacalhau" i det brasilianske markedet som et omfattende problem i forhold til våre eksisterende avtaler med Brasil, og hvilket initiativ tar statsråden for å bøte på dette problemet?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1140 (2011-2012)

  Innlevert: 28.03.2012

  Sendt: 29.03.2012

  Besvart: 11.04.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

  Dyrevelferd er viktig for å sikre befolkningens tillit til norsk landbruk. Kastrering av dyr skal som hovedregel ikke forekomme. I dag blir imidlertid gris kastrert som følge av et unntak fra Dyrevelferdsloven. Hva skal til for at statsråden skal mene det foreligger et tilfredsstillende alternativ til kirurgisk kastrasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:502 (2011-2012)

  Innlevert: 16.12.2011

  Sendt: 19.12.2011

  Besvart: 03.01.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Grensen mellom saker fiskerimyndighetene kan, og ikke kan gjøre vedtak i synes uklar. Grensen går et sted lavere enn 9 mill. kroner. Det vises til sak i Fiskeribladet Fiskaren 15. desember 2011 og begrunnelse under. Er statsråden enig i at det byr på rettssikkerhetsutfordringer at det er uklart hvilke saker fiskerimyndighetene har myndighet i, og at det stilles spørsmål fra faglig hold ved rettssikkerheten knyttet til statlig tilsynsvirksomhet?