Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Bjørnstad, Vidar (1 - 20 av 21)
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:832 (2008-2009)

  Innlevert: 06.03.2009

  Sendt: 09.03.2009

  Besvart: 16.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Fra og med 15. desember 2008 ble stoppene ved Sandvika stasjon for tre av Vestfoldbanens tog i hver retning pr. dag morgen og ettermiddag i rushtiden, fjernet fra ruteplanen til NSB. Dette har ført til et dårligere kollektivtilbud for pendlere til/fra Vestfold-Sandvika, med lengre reisetid eller bil som alternativ. Kan samferdselsministeren bidra til at togene til/fra Vestfold igjen stopper for av-/påstigning i Sandvika i rushtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:626 (2005-2006)

  Innlevert: 16.03.2006

  Sendt: 17.03.2006

  Besvart: 27.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

  Det vises til den vanskelige situasjonen for rehabiliteringsinstitusjonene i Akershus, blant annet Godthaab og Sjømennenes Helseheim, etter at disse ikke fikk fornyet avtale med Helse Øst i 2006. Kan statsråden redegjøre for status og mulighetene for å opprettholde tilfredsstillende drift ved disse institusjonene i inneværende år, herunder finansieringsgrunnlag?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:805 (2004-2005)

  Innlevert: 24.05.2005

  Sendt: 25.05.2005

  Besvart: 02.06.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

  Puggandplay har vært i drift siden 1. august 2001. Hvert av disse 4 årene har det vært prosjektfinansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet med 5,5 mill. kr. I tillegg har NRK bevilget ca. 2 mill. kr pr. år. Departementet har etter våre opplysninger nå besluttet å avslutte prosjektet. Hva er statsrådens begrunnelse for å avslutte medfinansieringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:640 (2004-2005)

  Innlevert: 18.03.2005

  Sendt: 21.03.2005

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 14.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  Mener utdannings- og forskningsministeren at det er grunnlag for å instruere de regionale helseforetakene til å legge de alminnelige satser for driftstilskudd for privatpraktiserende legespesialister og psykologer til grunn for finansieringen av studenthelsetjenesten ved samskipnader?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:602 (2004-2005)

  Innlevert: 10.03.2005

  Sendt: 10.03.2005

  Besvart: 17.03.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

  I Innst. S. nr. 268 (2003-2004) presiserer flertallet at innføringen av nasjonale prøver må ta hensyn til de elever som har krav på særskilt tilrettelegging og at skolene må legge til rette slik at elever med lærevansker får den støtten de har behov for ved gjennomføringen av nasjonale prøver. Ifølge Dysleksiforbundet har elever med lese- og skrivevansker blitt bedt om å holde seg borte fra prøven. Hva gjør statsråden for å forhindre dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:600 (2004-2005)

  Innlevert: 09.03.2005

  Sendt: 10.03.2005

  Besvart: 17.03.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

  Et farmasikull ved Universitet i Oslo (UiO), som tilhører gammel ordning, og startet 2002, får ikke tildelt graden cand.pharm. Dette kullet uteksamineres november 2007. En mulig årsak er en upresis tidsangivelse i overgangsreglene mellom ny og gammel ordning, der det står at graden cand.pharm. tildeles til og med studieåret 2006/2007. Et annet kull som uteksamineres august 2007 får velge mellom gradene cand.pharm. og master i farmasi. Hva mener statsråden om en slik forskjellsbehandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:951 (2003-2004)

  Innlevert: 22.09.2004

  Sendt: 22.09.2004

  Besvart: 28.09.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

  Hvordan vil statsråden begrunne at forsøket med valgfritt sidemål styrker målsetting om å videreføre obligatorisk skriftlig sidemålsopplæring, og hvilken faglig begrunnelse ligger bak forsøket?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:902 (2003-2004)

  Innlevert: 13.09.2004

  Sendt: 13.09.2004

  Besvart: 08.10.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

  Ordningen med ettergivelse av studielån er avskaffet. Rundt 1 000 studenter i Norge kombinerer nå cand.mag.-grad med en master. Deres samlede studietid er 6 år, tilsvarende de som tar hovedfag. Hva er statsrådens begrunnelse for at disse "overgangsstudentene" ikke får ettergitt deler av studielånet, og at de dermed ender opp med et langt høyere studielån enn de studentene som går inn under den nye gradsstrukturen med bachelor og master, dvs. 5 års studietid?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:815 (2003-2004)

  Innlevert: 18.06.2004

  Sendt: 18.06.2004

  Besvart: 02.07.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

  I forbindelse med statsbudsjettet for 2004 ble det vedtatt at tilskuddet til institusjoner som tidligere lå under kap. 221 post 61 under Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett, skulle bli innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Det er nå opp til hjemkommunene til elevene å bevilge midler til skoler/institusjoner som underviser elever. Jeg har fått opplysninger om at undervisningstilbudet noen steder står i fare. Kan statsråden bidra til at dette opplæringstilbudet sikres?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:680 (2003-2004)

  Innlevert: 13.05.2004

  Sendt: 13.05.2004

  Besvart: 21.05.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

  1 av 15 lærere som underviser i norsk som andrespråk, har kompetanse i faget. Statsråden har tidligere uttalt at hun vil undersøke praktiseringen av faget, at det er utlyst stipendier til tospråklige lærere, og opprettelse av gode modeller for opplæring av språklige minoriteter. Vil statsråden sette i gang strakstiltak overfor lærere som underviser i NOA, slik at deres kompetanse kan økes?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:305 (2003-2004)

  Innlevert: 26.01.2004

  Sendt: 27.01.2004

  Besvart: 02.02.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

  Tall fra Rikstrygdeverket viser at 65 pst. av lærerne som gikk av i 2001, var uføretrygdet. Det er av sentral verdi at myndighetene i samarbeid med arbeidsgiverne og arbeidstakerne forebygger mulige årsaker til uførhet og at personer skyves ut av arbeidslivet. Kan statsråden forklare bakgrunnen for det høye antall uføretrygdede lærere i 2001?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:255 (2003-2004)

  Innlevert: 08.01.2004

  Sendt: 08.01.2004

  Besvart: 14.01.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

  Likestillingsombudet har funnet ut at syv høyskoler ikke har utarbeidet retningslinjer for forebygging av seksuell trakassering i henhold til likestillingsloven. Høyskolene har på tross av oppfølging fra Likestillingsombudet ikke iverksatt nødvendige tiltak. Hva vil statsråden gjøre for å se til at disse høyskolene følger opp sine forpliktelser i henhold til likestilingsloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:96 (2003-2004)

  Innlevert: 03.11.2003

  Sendt: 04.11.2003

  Besvart: 10.11.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

  Læringssenteret har tidligere gitt dispensasjoner i saker der elever manglet fag for å få godkjent 12 års skolegang. Elever ved en videregående skole har opplevd å ha fått avvist sine vitnemål av vitnemålskontrollen ved samordnet opptak. Disse elevene fikk hjelp av rådgivningstjenesten ved skolen til sammensetning av fag. Mener statsråden det er riktig at elever pga. sviktende kontrollrutiner ved skolen blir straffet gjennom å måtte utsette fullført videregående skole?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

  Dokument nr. 15:721 (2002-2003)

  Innlevert: 24.06.2003

  Sendt: 25.06.2003

  Besvart: 04.07.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

  Aetat i Drammen har over en lengre periode kjøpt kurs av OPUS i Drammens vaktmesterlinje. Dette handler om personer som har vanskeligheter med å komme tilbake til arbeidslivet. Av kursdeltakerne som fullfører skolen, kommer ca. 80 pst. i arbeid. En spørreundersøkelse sendt til potensielle kunder, viser et stort behov. På grunn av Aetats politikk ved kjøp av kurs, har dette tilbudet stoppet opp. Er dette en ønsket utvikling og politikk fra arbeids- og administrasjonsministerens side?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:478 (2002-2003)

  Innlevert: 10.04.2003

  Sendt: 11.04.2003

  Besvart: 24.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

  Regjeringens kutt i offentlig tilskudd til skolefritidsordningen har medført økte egenandeler for brukere av SFO. Ifølge Asker og Bærums Budstikke 8. april planlegger Bærum kommune en økning av egenandelen på totalt 24 pst. Det legges også opp til at de resterende midler til SFO, som er innlemmet i rammetilskuddet, skal gå til andre formål. Mener statsråden at bruk av disse midler til andre formål er i tråd med Regjeringens politikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:375 (2002-2003)

  Innlevert: 06.03.2003

  Sendt: 06.03.2003

  Besvart: 13.03.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

  Ifølge Dagsavisen 6. mars 2003 samarbeider Universitetet i Oslo med et selskap som produserer våpen til amerikanske og britiske styrker. Regjeringen har åpnet for at utdanningsinstitusjonene skal ha større mulighet for oppdragsforskning og etablering av randsoneaktivitet. Mener statsråden at det er behov for offentlige retningslinjer for slik oppdragsforskning, jf. eksempelet fra UiO?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

  Dokument nr. 15:431 (2001-2002)

  Innlevert: 31.05.2002

  Sendt: 03.06.2002

  Besvart: 06.06.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

  Er det mulig å øke opptakskapasiteten på odontologi ved Universitetet i Bergen innenfor eksisterende lokaliteter?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

  Dokument nr. 15:91 (2001-2002)

  Innlevert: 19.12.2001

  Sendt: 21.12.2001

  Besvart: 04.01.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

  Mener statsråd Odd Einar Dørum at det er gjort tilstrekkelig innsats fra norske myndigheter for å hjelpe den norske studenten ved University of South Alabama når det gjelder rettshjelp, og synes statsråden at norske studenter har et godt nok rettsvern i sine respektive studieland?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

  Dokument nr. 15:351 (2000-2001)

  Innlevert: 24.04.2001

  Sendt: 24.04.2001

  Besvart: 03.05.2001 av justisminister Hanne Harlem

  I henhold til konkursloven § 90 skal det som hovedregel oppnevnes revisor i alle konkurssaker. En gjennomgang viser at bare 3 av 179 konkurser i Asker og Bærum i fjor ble gransket av revisor. Mener statsråden at dagens praksis vedrørende behandling av konkursbo er tilfredsstillende?
 • Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

  Dokument nr. 15:176 (1999-2000)

  Innlevert: 03.02.2000

  Sendt: 03.02.2000

  Besvart: 09.02.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

  Gir målingen av alkoholkonsentrasjon ved utåndingsprøve sikre resultater?