Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Giltun, Vigdis (181 - 186 av 186)
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:742 (2005-2006)

  Innlevert: 06.04.2006

  Sendt: 06.04.2006

  Besvart: 24.04.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Riksveg 108, ny vei/broforbindelse fra Fredrikstad sentrum til Kråkerøy og Hvalerøyene planlegges finansiert med bompenger og kun ca. 6 pst. statlige midler. Tross sterk motstand er forslag om folkeavstemming avvist av kommunestyret. Er det slik Regjeringen ser for seg fremtidig finansiering av planlagte veier i Østfoldpakke 2 som allerede er med i Nasjonal transportplan, eller vil staten ta sitt økonomiske ansvar?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:421 (2005-2006)

  Innlevert: 01.02.2006

  Sendt: 02.02.2006

  Besvart: 15.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

  Som de første og eneste i landet har Helse Vest i Bergen opprettet et eget akutteam som rykker ut og tar seg av psykiatriske oppdrag til alle døgnets tider. Dermed fritas politiet for oppgaver de ikke er kvalifisert for, og pasientene får en mer profesjonell oppfølging. Politiet er alvorlig bekymret for de stadig hyppigere psykiatriutrykningene de må foreta. Vil statsråden påvirke til at det opprettes akutteam innenfor alle helseforetakene etter modell av det de nå har opprettet i Bergen?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:395 (2005-2006)

  Innlevert: 25.01.2006

  Sendt: 26.01.2006

  Besvart: 16.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

  Omsorgstjenestene som ytes av kommunen finansieres av rammeoverføringer til bostedskommunen. Da pengene ikke følger den som skal motta pleietjenester, får dette store negative følger for kommuner med hytter i rekreasjonsområder og med stor feriebefolkning. Mener statsråden det er riktig at disse kommunene ikke skal få overført penger til å dekke de store utgiftene de har til å utføre de lovpålagte pleie- og omsorgstjenestene til feriegjestene?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:352 (2005-2006)

  Innlevert: 16.01.2006

  Sendt: 16.01.2006

  Besvart: 25.01.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

  Målet i eldreplanen var 25 pst. dekning av sykehjemsplasser/omsorgsboliger med heldøgnspleie/omsorg. Målet er langt fra nådd, og i dag rapporterer kommunene inn omsorgsboliger uten heldøgnsbemanning til statistikken. Dette gir et galt inntrykk, da mange av beboerne kun mottar vanlig tjeneste fra åpen omsorg. Det er viktig at kravet om heldøgnsbemanning opprettholdes for de omsorgsboligene som tas med i denne statistikken. Vil statsråden endre rapporteringsrutinene slik at den opprinnelige måloppnåelsen synliggjøres?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:351 (2005-2006)

  Innlevert: 16.01.2006

  Sendt: 16.01.2006

  Besvart: 25.01.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

  Ifølge fylkesmannen viser det seg at kommunene i Østfold ikke har etterkommet Regjeringens anmodning om å styrke omsorgssektoren med nye stillinger, på tross av kutt på 4,9 pst. av stillingene fra 2002-2004, samtidig som antall eldre over 80 år økte med 4,4 pst. i samme perioden. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Østfolds pleietrengende nå får et bedre pleietilbud og ikke minst et likeverdig tilbud med resten av landet, og hvor mange av de 10 000 nye årsverkene beregnet fra 2004-nivå må opprettes i Østfold innen 2009?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:111 (2005-2006)

  Innlevert: 09.11.2005

  Sendt: 09.11.2005

  Besvart: 16.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

  Patologisk og smittefarlig avfall krever strenge krav til logistikksystemer, etisk håndtering og miljøforsvarlig destruksjon. Rutinene for levering og håndtering av denne typen avfall bør skjerpes for å oppfylle kravene i ny lov. Kan statsråden forsikre om at nedleggelse av Sykehusforbrenningsanlegget i Fredrikstad (SYFA) ikke svekker den nasjonale beredskapen i henhold til ny lov FOR-2005-10-11-1196, som omhandler behandling av smittefarlig avfall, og hvilke alternativer til forsvarlig behandling finnes i Norge i dag?