Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Giltun, Vigdis (101 - 120 av 186)
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:926 (2009-2010)

  Innlevert: 24.03.2010

  Sendt: 25.03.2010

  Besvart: 26.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Mottakere av arbeidsavklaringspenger kan fritas fra å sende meldekort hvis det vil være unødig tyngende for mottakeren å overholde meldeplikten. En person har ventet 3 måneder på svar på fritakssøknad og har nå mistet sin ytelse. Hvor mange er fratatt sine ytelser som følge av at de har unnlatt å sende inn meldekort, og tar NAV hensyn til om søknad om unntak fra ordningen ligger til behandling før utbetalingene stoppes?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:887 (2009-2010)

  Innlevert: 19.03.2010

  Sendt: 19.03.2010

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 26.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  God kvalitet på ulike ortopediske hjelpemidler forebygger sykdomsutvikling og er avgjørende for at hjelpemiddelet skal fungere optimalt. Ortopediteknikerfaget dekker et stadig økende behov innen helsetjenesten, hvor målet er å bedre funksjonen og livskvaliteten til personer med tapte/nedsatte funksjonsevner. Kan en autorisasjonsordning for ortopediteknikere bidra til å heve kvaliteten på hjelpemidlene og øke kompetansen ved de ortopediske verkstedene og innenfor yrkesgruppen generelt?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:878 (2009-2010)

  Innlevert: 18.03.2010

  Sendt: 18.03.2010

  Besvart: 26.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  En fast meldedato annenhver mandag for å motta arbeidsavklaringspenger kan være vanskelig å følge opp for de med store svingninger i sykdomstilstanden. Det er mulig å søke unntak, men unntaket gjelder i følge NAV ikke for de som jobber enkelte dager når de orker det. Situasjonen for enkelte er at de dagene de ikke jobber kan de være for syke til å følge opp meldeplikten og vil da miste sin inntekt. Er det mulig å få en fleksibel meldeordning for de som har behov for det, som også omfatter de som jobber litt ved siden av?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:767 (2009-2010)

  Innlevert: 02.03.2010

  Sendt: 04.03.2010

  Besvart: 09.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Etter 1 år med sykemelding, anbefaling fra lege om uføretrygd, overprøving av anbefalingen og 1,5 år på rehabilitering oppleves det av bruker som at vedtaket om å få innvilget uføretrygd ligger på vent. Hvor lenge skal søkere måtte vente uten at det skjer noe aktivt i forhold til rehabiliterings- og avklaringssituasjonen før endelig avklaring og eventuelt godkjennelse av søknad om uføretrygd finner sted?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:729 (2009-2010)

  Innlevert: 22.02.2010

  Sendt: 22.02.2010

  Besvart: 25.02.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Ny bostedsadresse har ført til at en person 5 måneder etter flytting fremdeles ikke får rehabiliteringspenger fra Nav Nesodden. Overføring av opplysninger som viser at hun har rett til utbetaling ved flytting burde være en enkel rutine, og ikke føre til opphold i utbetaling. Hvorfor oppstår slike problemer, og hvordan vil statsråden sørge for at Nav-kontorene samarbeider på en måte som sikrer "sømløse tjenester" slik at bytte av bostedsadresse ikke fører til at klienter blir skadelidende og står uten penger å leve av?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:518 (2009-2010)

  Innlevert: 21.01.2010

  Sendt: 21.01.2010

  Besvart: 27.01.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Den nye meldepliktordningen som trer i kraft 1. mars har skapt stor motstand og usikkerhet. Ordningen kan være spesielt vanskelig for dem med psykiske eller rusrelaterte lidelser som ikke husker å levere inn meldinger i tide. Dette vil føre til manglende utbetalinger, og konflikter vil oppstå mellom bruker og NAV. En del av sykdomsbilde for disse gruppene er nettopp at de ikke klarer å holde orden på avtaler og eget liv. Vil statsråden sørge for at unntaksordningen blir gjeldene for denne gruppen?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:471 (2009-2010)

  Innlevert: 14.01.2010

  Sendt: 15.01.2010

  Besvart: 21.01.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  En langtidssykemeldt person har fremdeles ikke mottatt sykepenger for desember 2009 fra Nav i Moss. Den sykemeldte har ved flere anledninger etterspurt pengene, men Nav sier at pengene er oversendt. Banken sier at det ikke er tilfelle. Nav er ikke behjelpelige med å oppklare hva som har skjedd i saken, så hva mener statsråden at personen som nå står uten penger skal foreta seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:470 (2009-2010)

  Innlevert: 14.01.2010

  Sendt: 15.01.2010

  Besvart: 19.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Ansvaret for pasientreiser ble overført fra Nav til helseforetakene fra 1. desember 2009. Søknader om refusjon behandles nå av Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS i Skien, og mange pasienter klager nå over lang behandlingstid på søknadene, noe som er uheldig for dem med stram økonomi. Hvor lenge må søkere vente på å få refundert sine utgifter, og mener statsråden at ventetiden er akseptabel og at ordningen fungerer tilfredsstillende i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:373 (2009-2010)

  Innlevert: 14.12.2009

  Sendt: 15.12.2009

  Besvart: 18.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  En avtale mellom tidligere Helse Øst og Colosseumklinikken avsluttes 1. januar 2010. Vil statsråden sørge for at pasienter som av helsemessige årsaker ikke har fått fullført de behandlingene de skulle hatt ved Colosseumklinikken i 2009 får gjennomført behandlingen i 2010?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:303 (2009-2010)

  Innlevert: 03.12.2009

  Sendt: 04.12.2009

  Besvart: 14.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Mange må bruke Albyl-E for å unngå alvorlige hendelser som hjerteinfarkt og slag. Hva er grunnen til at det kostnadseffektive legemiddelet Albyl-E ikke er på blå resept når Pravix som er et dyrere men sammenlignbart legemiddel er det?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:284 (2009-2010)

  Innlevert: 02.12.2009

  Sendt: 02.12.2009

  Rette vedkommende: Arbeidsministeren

  Besvart: 10.12.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

  En Fafo-rapport 2009:45 viser at tallet på fattige barn øker fra 50-85 000 på 6 år. Stram kommuneøkonomi fører til at mange kommuner ikke lager planer og det opprettes får konkrete tiltak for å reversere denne utviklingen. Er statsråden kjent med antallet kommuner som har tiltaksplaner mot barnefattigdom, og om disse kommunene som kan vise til gjennomføring av tiltaksplanene som har hatt merkbar positiv effekt som andre kommuner kan lære av?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:245 (2009-2010)

  Innlevert: 25.11.2009

  Sendt: 25.11.2009

  Besvart: 02.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Hypoparathyroidisme er en komplisert og sjelden sykdom. Pasientene opplever manglende behandlingstilbud, ulik praksis når det gjelder refusjon til behandlingsreiser, og problemer med å få medisiner på blå resept. Hvordan vil statsråden sørge for at pasientene med denne sjeldne sykdommen får sine rettigheter om et kompetent og helhetlig behandlingstilbud oppfylt?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:1597 (2008-2009)

  Innlevert: 25.09.2009

  Sendt: 25.09.2009

  Besvart: 02.10.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

  Ifølge St. prp. nr. 1 (2008-2009) skulle forvaltningsansvaret for ordningen med frikort overføres fra NAV til Helsedirektoratet fra 1. januar 2009. FrP's gruppe gikk i sine merknader i innstillingen imot forslaget. Jeg mottar nå henvendelser fra brukere som peker på at ordningen er blitt betydelig vanskeligere for brukere å forholde seg til. Det må søkes om frikort, skjemaer må fylles ut og sendes inn og saksbehandlingen tar mange uker. En bruker har nå ventet i 6 uker. Vil statsråden sørge for å endre dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1550 (2008-2009)

  Innlevert: 07.09.2009

  Sendt: 07.09.2009

  Besvart: 15.09.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

  Helsepersonell har en ansvarsfull oppgave der det er nødvendig å være skjerpet, bevisst og edruelig til enhver tid slik at pasientenes interesser, helse og sikkerhet ivaretas på best mulig måte. I mitt skriftlige spørsmål nr. 971 (april 2008), og i mitt påfølgende brev til statsråden 19. desember 2008 tok jeg opp problemet i forhold til at det mangler nødvendig forskrift om prøvetaking for å avdekke misbruk. Har statsråden fulgt opp denne saken i følge tidligere svar, og når vil den nye forskriften foreligge?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1508 (2008-2009)

  Innlevert: 27.08.2009

  Sendt: 27.08.2009

  Besvart: 04.09.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

  En kvinne som hadde levd i et smertehelvete i 43 år, og levd på høye morfindoser, var uførepensjonist. Hun betalte selv for behandling i utlandet hvor det raskt ble fastslått at hun hadde prolaps i begge kjeveledd som både var forskjøvet og lå vridd. Hun ble frisk, og kom tilbake i jobb men har fått avslag på refusjon for det store utlegget hun har hatt med begrunnelsen at "kompetansen finnes i Norge." Etter 43 år uten behandling i Norge, mener statsråden dette er en god begrunnelse for avslaget?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1507 (2008-2009)

  Innlevert: 27.08.2009

  Sendt: 27.08.2009

  Besvart på vegne av: Samferdselsministeren

  Besvart: 03.09.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

  Hva vil Regjeringen gjøre i saker der gode trafikksystemknutepunkter ikke lar seg realisere, eller får betydelige merkostnader og forsinkelser, fordi en annens samferdselsetat ikke har fått sin del av saken med i Nasjonal Transportplan?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1447 (2008-2009)

  Innlevert: 17.08.2009

  Sendt: 17.08.2009

  Besvart: 26.08.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

  Kommunen skal sørge for at eldre med behov for pleie og bistand får den hjelpen de har behov for. For å spare tid har hjemmesykepleien i en kommune overlatt til apoteket å legge medisiner i dosett, men regningen på kr. 6000 pr. år blir sendt til den pleietrengende. Mener statsråden at kommunen tar sitt ansvar når de påfører eldre pleietrengende som må ha hjelp til medisinering en slik ekstra egenandel på sykdom?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1446 (2008-2009)

  Innlevert: 17.08.2009

  Sendt: 17.08.2009

  Besvart: 26.08.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

  Capio Anoreksisenter er ikke under fritt sykehusvalg men alle partiene i helse og omsorgskomiteen på Stortinget har klart uttalt at statsråden må sørge for at alle plassene ved senteret blir benyttet av helseforetakene, og at behandlingstilbudet skal være tilgjengelig for pasienter i hele landet. Hvordan vil statsråden sørge for at pasienter som har behov for slik behandling får benyttet tilbudet Capio Anoreksisenter når de selv ønsker det?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1414 (2008-2009)

  Innlevert: 25.06.2009

  Sendt: 26.06.2009

  Besvart: 03.07.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

  Jeg viser til spørsmål nr. 347 (2008-2009) og spørsmål nr. 306 (2008-2009) angående en fastlege, McWere, i Sarpsborg som måtte stenge sin praksis på kort varsel på grunn av manglende oppholds- og arbeidstillatelse. Pasientjournalene ble flyttet, men pasientene har aldri godkjent flyttingen og får fremdeles ikke tilgang på egne journaler. Er personvernet ivaretatt når journaler flyttes fra en lege til et annet legekontor uten pasientenes samtykke, og kan det aksepteres at journalene ikke utleveres på forespørsel?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1360 (2008-2009)

  Innlevert: 15.06.2009

  Sendt: 16.06.2009

  Besvart: 22.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

  14 juni sendte TV2 et langt innslag om langtidsvirkende insulinanaloger og sosiale ulikheter knyttet til bruken, som en direkte følge av at medisinen ikke er å få på generell refusjon. Dette problemet tok jeg opp i mitt spørsmål nr. 1205, men statsråden svarte at dette problemet ikke var kjent. Mener statsråden at svaret jeg mottok var korrekt, eller vil statsråden sørge for at pasientene får likeverdig tilbud uavhengig av bosted og sosial status?