Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:125 (1997-98)
Innlevert: 16.03.1998
Sendt: 17.03.1998
Besvart: 24.03.1998 av kulturminister Anne Enger

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hva var bakgrunnen for og hvordan skjedde innføringen av fargefjernsyn i Norge? Er det riktig at fargefjernsyn i utgangspunktet bare var en prøveordning og at prøveordningen formelt aldri er blitt opphevet slik at fargefjernsyn aldri formelt er blitt vedtatt innført?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Spørsmålet om innføring av fargefjernsyn i Norge ble tatt opp i St.prp. nr. 170 (1970-71) Om prøvesendinger med fargefjernsyn. I proposisjonen foreslo Kirke- og undervisningsdepartementet at det skulle settes i gang systematiske prøvesendinger med fargefjernsyn fra årsskiftet 1971-72 med sikte på å sette i gang regulære sendinger tre år senere.

Da saken ble debattert i Stortinget 10. desember 1971, jf. Innst. S. nr. 33 (1971-72), ble følgende forslag vedtatt med 94 mot 34 stemmer:

”Norsk rikskringkasting kan setje i gang systematiske prøvsendingar for fargefjernsyn frå årsskiftet 1971/72 med sikte på igangsetjing av regulære sendingar om 3 år",

jf. Tidende S. (1971-72), s. 1711.

På bakgrunn av gjennomgang av relevante dokumenter i ettertid kan jeg ikke se at Stortinget senere fattet vedtak om fargefjernsyn som permanent ordning. Jeg anser på den annen side ikke dette som nødvendig, jf. at Stortingets vedtak 10. desember 1971 så entydig legger opp til at fargefjernsyn skal innføres som en regulær ordning tre år etter at forsøkene ble satt i gang ved årskiftet 1971/72.