Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:279 (1997-98)
Innlevert: 11.09.1998
Sendt: 14.09.1998
Besvart: 21.09.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I Innst. S. nr 192 (1997-98) tar kommunalkomiteens flertall (AP, Krf, Høyre, SP og SV) til orde for at utlendingsforskriften § 61 femte ledd bør vurderes slik at hensynet til at asylsøkere raskt kan komme i arbeid ivaretas bedre.
Har departementet foretatt en slik vurdering, og hva har den i så fall munnet ut i?

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Departementet har nylig fått henvendelse fra Kommunal- og regionaldepartementet som bl a annet berører oppfølgningen av dette punktet. Det er derfor ennå ikke foretatt noen vurdering av regelverket knyttet til asylsøkeres adgang til å få midlertidige arbeidstillatelser.

Utover dette vil jeg tilføye at utlendingsforskriften § 61 femte ledd fastsetter at en asylsøker som har fått endelig avslag som for tiden ikke kan iverksettes og hvor utlendingen selv er uten skyld i dette, etter anmodning har rett til arbeidstillatelse. Retten til en midlertidig arbeidstillatelse etter § 61 femte ledd er altså ikke betinget av at det foreligger et konkret arbeidstilbud. Derimot stilles det som vilkår for denne retten at asylsøkeren enten hadde gyldig arbeidstillatelse da asylsøknaden ble avslått, eller at vedkommende har hatt opphold her i seks måneder etter at avslaget ble truffet. Asylsøkere med endelig negativt vedtak som ikke iverksettes kan også få arbeidstilltalse i henhold til § 61, fjerde ledd uten at de spesielle vilkårene i femte ledd er oppfylt. I de tilfellene er det imidlertid en forutsetning at det foreligger et konkret arbeidstilbud.

Når det gjelder utlendingsforskriften § 61 første og tredje ledd, kan også midlertidige arbeidstillatelser etter anmodning gis til asylsøkere som ennå ikke har fått sin søknad om asyl avgjort. Etter denne bestemmelsen er det bl a et vilkår at det foreligger et konkret arbeidstilbud.