Skriftlig spørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:94 (1996-97)
Innlevert: 06.03.1997
Sendt: 07.03.1997
Besvart: 14.03.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Ved ratifikasjonen av NOx-protokollen har Norge forpliktet seg til å begrense sine utslipp til 1987-nivå, samt å anvende nasjonalt fastsatte utslippsstandarder basert på best mulig teknologi på nye større stasjonære utslippskilder. Hvordan vil regjeringen følge opp dette i forbindelse med konsesjonssøknaden om bygging av gasskraftverk?"

Begrunnelse

Thorbjørn Berntsen (A)

Svar

Thorbjørn Berntsen: Norsk politikk i forhold til utslipp av nitrogenoksider (NOx) er i tråd med NOx-protokollens forpliktelser om bruk av best tilgjengelig teknologi som er økonomisk forsvarlig. I henhold til det nasjonale regelverket i forurensningsloven vurderer SFT løpende hva som er best tilgjengelig teknologi i forbindelse med behandlingen av utslippstillatelser for hvert enkelt nytt anlegg. Norge har få store nye anlegg. Dette er medvirkende til at enkeltvis konsesjonsbehandling av anleggene er mer effektivt enn utarbeidelse av forskrifter. Dette gir også en løpende og grundig vurdering av hva som vil være best tilgjengelig teknologi på det aktuelle tidspunkt for den konkrete bedriften.

Det er med andre ord ikke behov for å etablere særskilte utslippsstandarder for å kunne ta stilling til gasskraftverkene. De vil bli gjenstand for ordinær prosedyre for behandling av utslippstillatelser etter forurensningsloven.

Forøvrig arbeider EU med revisjon av sitt regelverk for utslipp fra kraftverk ("Large combustion plants"). Gassturbinanlegg kan komme til å bli regulert av dette eller gjennom et eget direktiv. Disse kravene vil i så fall sannsynligvis bli gjort gjeldende i Norge som en del av EØS-avtalen.