Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:287 (1998-99)
Innlevert: 18.05.1999
Sendt: 19.05.1999
Besvart: 25.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Dag Røsthe fra Lyngdal er blitt nektet registrering av sin bil, en Ferrari 308 GTB, selv om Veimyndighetene lovet Røsthe bilen godkjent som varebil blant annet i møte den 22.7 1998 med Samferdselsdepartementet og Regjeringsadvokaten.
Vil Samferdselsministeren ta et initiativ til at saken blir løst på en tilfredsstillende måte for Dag Røsthe?

Begrunnelse

Dag Røsthe får ikke registrert sin bil, en Ferrari 308 GTB som varebil klasse 2, selv om Veimyndighetene ved flere anledninger har lovet Røsthe å godkjenne bilen. Dette ifølge brev av 22.3.1984, 26.5. 1992 og siste gang den 22.7.1998 i møte med departementet og regjeringsadvokaten.
Bilen er fremdeles fortsatt uregistrert etter 15 år.

Veimyndighetene har med stadig varierende begrunnelse nektet å registre bilen. Det at bilen tilfredsstiller alle krav som varebil, kan dokumenteres gjennom uttalelser fra Biltilsynet, Statens Teknologiske Institutt, Eidsivating lagrett, Agder lagrett og Tolldistriksjefen i Vest-Agder.
Dag Røsthe har i denne saken i forhold til andre importører av ombygde biler vært forskjellsbehandlet av myndighetene.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Samferdselsdepartementet opprettholdt 19. mai 1993 Vegdirektoratets vedtak av 11. februar 1993, om ikke å godkjenne Ferrari 308 GTB som varebil. Vedtaket ble klaget inn for Sivilombudsmannen, som ikke fant grunnlag for kritikk mot departementet i saken. Røsthe reiste etter dette sak mot staten v/Samferdselsdepartementet.

Staten ble frifunnet i Mandal herredsrett, mens Agder lagmannsrett etter påfølgende anke kom til motsatt resultat. Dommen ble deretter av staten anket til Høyesterett.

Som du viser til ble det 22. juli 1998 avholdt et møte mellom partene med hensikt blant annet å drøfte og klargjøre en del punkter i Røsthes fremstilling av saken. Det ble fra Røsthes side gitt uttrykk for et ønske om en avgjørelse før saken kom til Høyesterett.

I møtet ble det fra Røsthe igjen hevdet at bilen oppfylte de tekniske krav som ble stilt. Dette ble derfor gjennomgått på nytt og det fremkom at fabrikken ikke hadde gitt noen godkjennelse av ombyggingen til varebil. Røsthe hadde ikke forslag til alternative løsninger i saken.

I departementets gjennomgang av saken forut for nevnte møte ble det konkludert med at den kjøretøytekniske dokumentasjon Røsthe hadde fremlagt var mangelfull i forhold til kravene i kjøretøyforskriften, og at kjøretøyet ikke på noe tidspunkt har oppfylt de kjøretøytekniske kravene som stilles i den aktuelle klassen.

Høyesterett avga sin dom i saken 4. september 1998, jf vedlagte utskrift. Som det fremgår av dommen fikk staten medhold i saken på alle punkter. Gyldigheten av Samferdselsdepartementets vedtak er etter dette endelig avgjort.

Etter det jeg kjenner til er det ikke skjedd noe nytt i saken etter Høyesteretts avgjørelse, og saken er dermed avsluttet fra Samferdselsdepartementets side.

På denne bakgrunn finner jeg vanskelig noe grunnlag for å ta initiativ til ytterligere behandling av saken.

Vedlegg til svar:

Norges Høyesterett avsa den 4. september 1998 dom i sak Inr. 55B/1998, nr. 313/1997: Staten v/Samferdselsdepartementet mot Dag Røsthe.