Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:391 (1998-99)
Innlevert: 06.09.1999
Sendt: 07.09.1999
Besvart: 14.09.1999 av finansminister Gudmund Restad

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Et ungt ektepar i Tysvær i Rogaland har fått avslag fra likningskontoret i Tysvær og fylkesskattekontoret i Rogaland på å bruke oppsparte midler i BSU- ordningen til å anskaffe en husbåt til helårsbolig. Ekteparet må betale tilbake skattefordelen på 20%.
Mener finansministeren at man kan bruke BSU- ordningen for å anskaffe en husbåt til boligformål, når husbåten brukes til helårsbolig og blir å betrakte som bolig rent skattemessig?

Begrunnelse

Likningskontoret i Tysvær og fylkesskattekontoret i Rogaland har avslått ønsket fra et ungt par i Tysvær om å kunne bruke oppsparte midler i BSU- ordningen til å anskaffe en husbåt til helårsbolig. Likningskontoret og fylkesskattekontoret mener en husbåt ikke kan regnes som bolig og derfor ikke har rett på skattefordelene i BSU- sparingen.

Vi kan ikke se at det bør være noen skattemessig forskjell på hvorvidt en bolig står på fast grunn eller er en husbåt. Så lenge boligen brukes som helårsbolig, og blir å betrakte som bolig skattemessig, bør det ikke være noe i veien for at også husbåter kan omfattes av BSU- ordningen og at paret i Tysvær får beholde skattefordelen i Boligsparing for ungdom- ordningen.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Problemstillingen er om en skattyter, som tidligere har fått skattefradrag for BSU, kan benytte sparemidlene til erverv av husbåt til bruk som helårsbolig, uten å miste skattefradraget. Jeg vil først gjøre rede for gjeldende rett, før jeg gir en vurdering av om reglene eventuelt bør endres.

Gjeldende rett

Skatteloven § 44 ellevte ledd bruker uttrykket "egen bolig", og BSU-forskriften av 10. april 1992 bruker uttrykket "ny fast bolig". Rent språklig sett kan slike begreper isolert åpne for at også andre bomuligheter enn fast eiendom kan falle inn under ordningen. Det er heller ingen klar uttalelse i forarbeidene til BSU-reglene om at man kun har hatt fast eiendom i tankene. Det må likevel anses som klart at man kun har hatt anskaffelse av bolig i form av fast eiendom i tankene da reglene ble gitt. Dette må følge av uttalelser i forarbeidene, de bakenforliggende hensyn med reglene, sammenhengen med andre bestemmelser i loven og forskriften og reelle hensyn.

I BSU-forskriften § 4, jf. Ot. prp. nr. 35 (1990-91) side 290, er det gitt nærmere regler om anvendelse av sparemidlene. Det går her frem at som utgift til erverv av bolig regnes også utbetaling på nødvendig aksje, andel eller obligasjon. Disse reglene er gitt for at ikke kun selveid fast eiendom skal være omfattet av bestemmelsene. Det er videre bestemt i § 4 at som utgift til erverv av bolig anses også kjøpesum for nødvendig tomt. Det hadde vært unødvendig med slike presiseringer dersom man hadde ment at også mobile bomuligheter skulle være omfattet, ettersom kjøp av aksje m.v. automatisk vil være omfattet av en såpass lav terskel som mobil boenhet.

Også bestemmelsen i BSU-forskriften § 6 om spareinstitusjonens plikt til å tilby boliglån med pant i egen bolig støtter helt klart opp under forutsetningen om at sparemidlene må brukes til bolig i form av fast eiendom. Bankens sikkerhet ved kjøp av slikt løsøre er vesentlig dårligere enn ved kjøp av fast eiendom.

På denne bakgrunn må det slås fast at gjeldende rett ikke åpner for bruk av BSU-midlene til erverv av husbåt, uten å miste skattefradraget.

Bør reglene endres?

Det ville være betydelige kontrollproblemer knyttet til en løsning som medfører at BSU-midler kan benyttes til kjøp av mobile boenheter. Det ville kunne være svært vanskelig å bringe på det rene når en slik bolig må anses for å være tilflyttet, jf. vilkåret om at BSU-midlene kun kan brukes til erverv av bolig kjøpt og tilflyttet etter at sparekontrakten ble inngått. Det vil også kunne være vanskelig å føre tilstrekkelig kontroll med at boligen faktisk brukes som egen bolig.

Dersom man åpner for at BSU-midlene kan brukes til kjøp av husbåt, vil det være vanskelig å trekke noen grense ned mot båter som ikke kan anses egnet til boligformål. Det må videre forventes press også mot andre former for mobile boliger, slik som andre typer båter, campingvogner, containere og bobiler.

BSU-reglene ble gitt for å motivere ungdom til sparing, og for å gi dem en lettere inngang i boligmarkedet. Ettersom løsøregjenstander som båter, bobiler m.v. ofte fort slites i verdi, vil det i stor grad ikke være noen restverdi å hente ved utflytting. Dersom BSU-midler kunne ha blitt benyttet også til kjøp av slike gjenstander, ville dette stride mot formålet med BSU-reglene.

Ligningsmyndighetenes manglende kontroll i forhold til andre objekter enn fast eiendom vil kunne undergrave formålet med BSU-ordningen, å stimulere ungdom til å spare til kjøp av egen bolig, ved at BSU-midlene kan brukes til erverv av objekter som først og fremst har karakter av å være et fritidsobjekt.

Jeg vil på denne bakgrunn fraråde at BSU-reglene endres for å åpne for at sparemidlene også kan benyttes til erverv av mobile boenheter.