Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:169 (1999-2000)
Innlevert: 31.01.2000
Sendt: 01.02.2000
Besvart: 07.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Hvordan er Forskrift om folkeregistrering å forstå når det gjelder melding om flytting for mindreårige ved foreldres samlivsbrudd?

Begrunnelse

Når en av foreldrene flytter fra samboer/ektefelle og skal ha med seg felles barn, må vedkommende melde flytting for seg og barnet. I forskrift om folkeregistrering § 9, 2. ledd står det: "For personer under 18 år er det den eller de som har foreldreansvar og som barnet bor fast sammen med som skal underskrive". Dette blir vissnok tolket som at begge foreldrene må skrive under hvis barnet skal flytte med en av dem. Nekter den ene å undertegne flyttemeldingen, godtas ikke denne av Folkeregisteret. På denne måten kan den av foreldrene som blir boende i tidligere felles bolig hindre at den andre får registrert flytting med felles barn. Om barnet ikke er registrert bosatt i tilflyttingskommunen, vil det kunne få problemer med eks. plass i barnehage og skole.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Forskrift av 4. mars 1994 nr. 161 om folkeregistrering fastsetter i § 9, annet ledd at for personer under 18 år er det den eller de som har foreldreansvar og som barnet bor fast sammen med, som skal underskrive flyttemelding. Dette betyr at når barnet bor sammen med begge foreldrene og begge har foreldreansvaret, må begge underskrive flyttemelding for barnet. I rundskriv nr 9 - 1997, har Sentralkontoret for folkeregistrering utdypet hvordan folkeregistrene skal praktisere denne bestemmelsen. Jeg siterer fra rundskrivet:

"Folkeregisterforskriftens § 9 siste ledd siste punktum bestemmer at det er den som har den daglige omsorgen for barnet som må underskrive flyttemelding for barn under 18 år. Barneloven bruker begrepet "bo fast sammen med" i stedet for "daglig omsorg". Begrepet "bo fast sammen med" er i henhold til forarbeidene til loven definert som det folkeregistrerte bosted. Som følge av dette er folkeregisterforskriften endret slik at det nå heter "For personer under 18 år er det den eller de som har foreldreansvaret og som barnet bor fast sammen med som skal underskrive". Begge vilkår må altså være oppfylt.

-Dersom begge foreldre bor sammen med barn på flyttetidspunktet og har felles foreldreansvar, må således begge underskrive flyttemeldingen. Hvis den ene nekter å underskrive, må meldingen avvises uten at det fattes vedtak. Imidlertid kan det forekomme at bare den som flytter ut av tidligere felles hjem med barn underskriver flyttemeldingen fordi vedkommende nå krever å få foreldreansvaret alene. Slikt krav kan fremmes for fylkesmannen hvis begge foreldrene samtykker i administrativ behandling. Er barnet over 15 år, kan spørsmålet avgjøres av fylkesmannen selv om bare en av foreldrene ber om det. Ellers må saken avgjøres av domstolen (jf barnel. § 34, 3. ledd). Folkeregisteret kan i slike tilfelle vente med å behandle flyttemeldingen til avgjørelse fra disse myndigheter foreligger, og underrette vedkommende om dette uten å fatte vedtak. Dersom slik avgjørelse ikke foreligger innen 6-månedersfristen i folkeregisterforskriften § 2 nr 1, må imidlertid vedtak om bostedsregistrering fattes på vanlig måte."

Bakgrunnen for bestemmelsen i folkeregisterforskriften er således barnelovens utgangspunkt om at en forelder ikke ensidig kan bestemme hvor barnet skal bo. At det kreves enighet mellom foreldrene i en så viktig sak, anses å være til barnets beste. Dersom ikke foreldrene enes, kan saken bringes inn for fylkesmannen eller domstolen. Foreligger det ikke slik avgjørelse innen 6 måneder, kan folkeregisteret fatte vedtak om at barnet skal regnes som bosatt på oppholdsstedet, jf § 2 nr 1, 2. ledd i folkeregisterforskriften.