Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:55 (2000-2001)
Innlevert: 03.11.2000
Sendt: 03.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Fra Bergen er det kommet synspunkter som beskriver et utleiemarked som gjør det svært vanskelig for vanskeligstilte og førstegangsetablerere. Det er Leieboerforeningen i Bergen, Norges Leieboerforbund og Studentenes leieboerforum som poengterer at det nå helt og fullt er huseiernes premisser som styrer leieprisene og at de er svært høye.
Vil statsråden i likhet med Oslo, kunne antyde når det er mulig å få etablert en husleietvistnemnd i Bergen?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Departementet vedtok 28. september 2000 midlertidig forskrift om husleietvistutvalg i Oslo. Dette er en oppfølging av Stortingets behandling av forslaget til ny lov om husleieavtaler. Departementet tilsetter nå nødvendig personell til utvalget, slik at det snarest mulig kan tre i funksjon.

I Innst. O. nr. 43 (1998-99), side 24, ble det av flertallet, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, foreslått at det opprettes et husleietvistutvalg i Oslo som en prøveordning. Stortinget ønsket at prøveordningen ble satt til tre år, og Regjeringen ble deretter pålagt å gjennomføre en evaluering og komme til Stortinget med en vurdering av erfaringene med forsøket, også når det gjelder den økonomiske og organisasjonsmessige siden av forsøksordningen. Stortinget la vekt på at en prøveordning innenfor et avgrenset geografisk område vil vise om dette er en tilfredsstillende ordning for å løse husleietvister.

I samsvar med disse retningslinjene vil Regjeringen prøve ordningen med husleietvistutvalg i tre år i Oslo. Deretter vil det bli foretatt en evaluering av prøveordningen, og etterpå vil Regjeringen gi Stortinget en nærmere redegjørelse. Først på dette tidspunktet vil det bli vurdert om ordningen skal videreføres og om det geografiske området for ordningen skal utvides.

Derfor har Regjeringen ikke planer om å opprette et eget husleietvistutvalg i Bergen.

Derimot kan Bergen kommune selv ta initiativ til at den tidligere fungerende husleienemnda blir gjenopprettet. Den 22. desember 1999 vedtok Stortinget å endre kapittel III i husleiereguleringsloven. Med hjemmel i § 17 i dette kapittelet kan nå Regjeringen opprette en husleienemnd når den blir anmodet om å gjøre dette av kommunen. En slik nemnd kan ta stilling til markedsleie og gjengs leie. Kommer en slik anmodning inn, vil saken bli behandlet omgående.

I Bergen vil partene i et husleieforhold også kunne benytte seg av en takstnemnd for å få løst en tvist om leieprisen. En slik nemnd kan opprettes av byretten med hjemmel i husleieloven § 12-2.