Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:514 (2002-2003)
Innlevert: 30.04.2003
Sendt: 02.05.2003
Besvart: 09.05.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Har Norge utarbeidet en egen liste over terroristorganisasjoner, eller bruker en samarbeidende lister med andre land, hvilke kriterier legges til grunn for at organisasjoner, politiske, internasjonale eller andre, skal komme på en slik liste, og står den iranske motstandsorganisasjonen Folkets Mojahedin (PMOI) på en eventuell slik norsk liste, eller for Norge, internasjonal samarbeidende/rådgivende liste?

Begrunnelse

Internasjonalt finnes det ulike former for lister over organisasjoner som kan være en trussel i forbindelse med terrorisme. Det er også en kjensgjerning at definisjonen mellom hva som er terrorisme og hva som er legitimt politisk arbeid kan være vanskelig å trekke opp.
Flere land, FN og EU, opererer med slike lister og ut i fra dem kan en se at det legges ulike vurderinger til grunn for hvilke organisasjoner som bør stå på slike lister fordi det visstnok er ulike land som står på de ulike lister.
Det som er viktig i denne sammenheng er at organisasjoner som driver et legitimt politisk arbeid ikke hindres unødig i sitt arbeid ved å urettmessig komme på en slik liste. En vil jo da oppnå å hindre demokratiutvikling. Det motsatte av å hindre terrorhandlinger, enten de er statlige eller begås av organisasjoner og enkeltpersoner.
Den støtten som f.eks. norsk fagbevegelse og den norske kirka gav til motstandskampen i Sør-Afrika, kunne en ha risikert ville bli definert som bidrag til terrorhandlinger og derfor kvalifisert denne folkebevegelsen til å bli stående på en liste av terrororganisasjoner.
I USA har 150 medlemmer av kongressen bedt om at den iranske motstandsorganisasjonen Folkets Mojahedin (PMOI) blir tatt bort fra lista over utenlandsk terroristorganisasjoner.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: FNs sikkerhetsråd vedtok i kjølvannet av terroranslagene 11. september 2001 resolusjon 1373 (2001) som gir anvisning på en rekke tiltak som medlemsstatene er forpliktet til å gjennomføre, herunder tiltak for å forhindre finansiering av terrorisme. Resolusjonen forplikter imidlertid ikke medlemstatene til å utferdige lister over personer og organisasjoner som hevdes å være terrorister eller terrororganisasjoner. Norge har ikke utferdiget slike lister.

Internasjonalt er Norge, som alle FNs medlemsstater, folkerettslig bundet av den listen som Sikkerhetsrådet gjennom resolusjon 1390 (2002) har opprettet over grupperinger og individer som har forbindelser til Osama bin Laden, al-Qaida eller Taliban. En komité bestående av alle Sikkerhetsrådets medlemsland avgjør om den nødvendige tilknytning foreligger og om vilkårene for listeføring dermed er oppfylt.

Som ledd i EUs gjennomføring av ovennevnte Sikkerhetsrådsresolusjon nr. 1373 (2001) vedtok EUs Råd 27. desember 2001 en såkalt felles holdning som bl.a. definerer terrorhandlinger samt de personer og bevegelser som står bak slike. Rådet utarbeidet en liste over individer, organisasjoner og bevegelser som falt inn under denne definisjonen. Listen er senere blitt oppdatert. Den er basert på opplysninger om at kompetent nasjonal myndighet, på grunnlag av troverdige bevis, har igangsatt etterforskning eller straffeforfølgning for en terrorhandling, eller at det er avsagt dom for slike handlinger mot individer, organisasjoner eller bevegelser.

På grunnlag av invitasjon fra EU, sluttet Norge, i likhet med alle EUs søkerland og EØS/EFTA-landene, opp om nevnte felles holdning, inklusive listen. Norge har også sluttet opp om de oppdateringer som er foretatt.

Grupperingen, kjent som Folkets Mojahedin (PMOI), er ikke oppført på FNs liste, men står på EUs liste.