Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:3 (2003-2004)
Innlevert: 01.10.2003
Sendt: 02.10.2003
Besvart: 09.10.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Vil miljøvernministeren ta initiativ til å gjennomføre en uavhengig gransking av de alvorlige påstandene som er framsatt om at den norske ulvebestanden stammer fra ulovlig utsatte ulver, og av TV2s dokumentasjon av spørsmålet?

Begrunnelse

Det har i lengre tid versert rykter om ulovlig utsatt ulv i Norge. TV2 viste den 22. september i år et dokumentarprogram der det var lagt ned mye arbeid i å konkretisere disse ryktene. Programmet har bidratt til å forsterke behovet for å komme til bunns i problemstillinga. I Nationen 24. september krevde flere stortingspolitikere gransking av ulveryktene.
Energi- og miljøkomiteen vil snart få den nye rovviltmeldinga til behandling. Det vil være uheldig om opprinnelsen til dagens ulvestamme skal være et usikkerhetsmoment i forbindelse med den nye gjennomgangen av rovviltpolitikken. Dette spørsmålet er svært viktig for manges syn når det gjelder ulv i Norge.
Undertegnede vil derfor be miljøvernministeren om å foreta en grundig gjennomgang av opplysningene som kom fram i programmet. Det er viktig å gå dypere inn i problematikken enn det forvaltningen har gjort tidligere. For at undersøkelsene skal kunne godtas i alle miljøer, bør granskerne være uavhengige i forhold til eksisterende rovviltforvaltning. Arbeidet bør gjøres i samarbeid med svenske myndigheter. Berørte parter, slik som kommuner, beitebrukere med flere, må høres.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Påstander om utsetting av ulv i Skandinavia er ikke av ny dato. Dette er påstander som har kommet fram tidligere, og både politiet/Økokrim og svenske miljømyndigheter har tidligere vært koblet inn i saken. Departementet har likevel i brev av 30. september 2003 (vedlagt) bedt Direktoratet for naturforvaltning på nytt ta kontakt med disse instansene angående påstandene som kom fram i TV-programmet 22. september. Jeg har også bedt direktoratet gå gjennom påstandene som ble framsatt, og gi departementet en redegjørelse basert på det materialet som allerede finnes om opprinnelsen til dagens ulvebestand i Skandinavia. Jeg avventer nå direktoratets tilbakemelding.

Vedlegg til svar:

Brev fra Miljøverndepartementet til Direktoratet for naturforvaltning "Påstand om utsetting av ulv". Brevets referanse: 200302753-/SST. Brevet er datert 30. september 2003.