Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:237 (2003-2004)
Innlevert: 17.12.2003
Sendt: 18.12.2003
Besvart: 05.01.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Mange skolelever har dysleksi og trenger hjelpemidler som kan gjøre det mulig å følge en mest mulig normal undervisning med godt læringsutbytte. Heldigvis finnes det i våre dager gode PC-baserte hjelpemidler. Over sosialbudsjettets kap. 2661 gis det stønad til kjøp av hjelpemidler til bruk i grunnskolen og videregående skole.
Hvordan samarbeider Utdannings- og forskningsdepartementet med Sosialdepartementet for å sikre at samordning av anbefalte hjelpemidler og stønadsbeløp også ivaretar gratisprinsippet som skal gjelde for alle elever i grunnskolen?

Begrunnelse

I Sosialdepartementets budsjett for 2004 omtales på sidene 155 og 156 at stønadsbeløpet for henholdsvis stasjonært datautstyr og bærbart datautstyr fra 1. september 2003 reduseres til henholdsvis 7 500 kr og 9 000 kr. Utstyr og nødvendig programvare anbefalt av PPT for dyslektikere synes å være vanskelig å finne innenfor de prisgrenser som er satt. Ifølge opplysninger jeg har fått bekreftes det også fra hjelpemiddelsentraler at det ikke er mulig å få anbefalt og nødvendig utstyr til denne prisen.
Spørsmålet er derfor om det foretas en samordning mellom departement som har ansvar for stønadsordningen og departement som har ansvar for tilrettelegging av undervisningstilbudet i grunnskolen. Gratisprinsippet, det prinsipp at grunnskole i Norge skal være gratis for elevene, må omfatte alle elever. Det må også omfatte elever som med relativt enkle og ganske rimelige hjelpemidler kan få sikret en opplæringssituasjon på linje med andre elever til tross for problemer med dysleksi.
Det bør derfor gjennom samarbeid mellom Sosialdepartement og Utdannings- og forskningsdepartement kunne sikres at stønad til utstyr for elever med dysleksi dekker alle utgifter til utstyr med anbefalt kvalitet. Jeg forutsetter også at slikt samarbeid omfatter skolehjelpemidler helt generelt for elever med varig innskrenket alminnelig funksjonsevne.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Ansvarsoverføringen av skolehjelpemidler fra kommunesektoren til folketrygden ble gjennomført 1. januar 1997. I forbindelse med ansvarsoverføringen var det tett samarbeid mellom daværende KUF og SHD. Vi har også samarbeidet med Trygdeetaten om veiledningsheftet "Formidling av IT-hjelpemidler i skolen".

Jeg er enig i at retten til gratis grunnskoleopplæring skal omfatte alle elever. I den grad et hjelpemiddel er ledd i oppfyllelsen av retten til grunnskoleopplæring, så skal også hjelpemiddelet være gratis for eleven. Funksjonshemmede elever kan ha krav på spesielle hjelpemidler for å kunne få tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

I statsbudsjettet for 2003 ble det foreslått en omlegging av den eksisterende ordningen der man går over fra å låne ut standard datautstyr, til å gi stønad til standard datautstyr i form av tilskudd. Det ble foreslått en grense på inntil 12 000 kr pr. stasjonære anlegg eller inntil 15 000 kr pr. bærbare anlegg. Brukeren vil for dette tilskuddet kunne anskaffe seg et funksjonelt dataanlegg som dekker de behov vedtaket om stønad er gitt for å dekke. Om brukeren ønsker å benytte tilskuddet til å anskaffe seg dyrere utstyr, vil brukeren selv måtte dekke ekstrautgiftene dette vil medføre.

I forberedelsen av arbeidet med omlegging av ordningen med datautstyr var det et tett samarbeid mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og Sosialdepartementet. Stortinget sluttet seg også til Regjeringens forslag.

I St.prp. nr. 74 (2002-2003) Om endringer i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar mv. foreslo Regjeringen å redusere stønadssatsene for inntil 7 500 kr for stasjonær PC og inntil 9 000 kr for bærbar PC med virkning fra 1. september 2003.

Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag i juni 2003.

I statsbudsjettet for 2004 har Regjeringen og Stortinget fulgt opp dette vedtaket og vedtatt at stønaden til standard datamaskin skal reduseres for 2004. Den nye satsen for stasjonært utstyr er således 7 500 kr og for bærbart utstyr er den 9 000 kr.

Vi har fått opplyst av Sosialdepartementet at på det tidspunktet tilskuddene ble redusert til henholdsvis 7 500 kr og 9 000 kr, var det mulig å skaffe seg det nødvendige og hensiktsmessige utstyret innenfor de omtalte tiskuddsgrensene. Folketrygden skal ikke finansiere utstyr som er dyrere enn det som brukeren til enhver tid trenger. Det brukeren har rett til etter folketrygdloven, er et hjelpemiddel som er nødvendig og hensiktsmessig og som er billigst mulig for folketrygden.