Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:772 (2004-2005)
Innlevert: 12.05.2005
Sendt: 12.05.2005
Besvart: 23.05.2005 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Nå når norsk bistand til den marokkanske okkupanten på Vest-Sahara si jord er stoppa, finn eg det rimeleg å spørje om det er andre områder der norsk bistand går med til å finansiere okkupanten, og kva gjer Regjeringa for å sikre at Regjeringa si linje blir følgt opp i relevante FN organ og Verdsbanken?

Begrunnelse

Noreg har inntil nylig støtta eit prosjekt for fiskarar i Vest-Sahara der dei tilgodesette var fattige Marokkanarar. Problemet er at dei er på okkupert område og inngår i ein etnifiserings- og koloniseringsstrategi i Afrikas siste koloni: Vest-Sahara.
Norske bistandspengar har vore med å gjøre Marokko sin etnifiserings- og koloniseringspolitikk i Vest-Sahara mulig, men nu er desse midlane stoppa og Regjeringa legg vekt på at aktivitet som kan utleggast som de facto legitimering av Marokkos anneksjon ikkje skal skje.
Det er nok av alternative støtteobjekt i området. Til dømes kan det brukast meir midlar i Kirkens Nødhjelp sitt pågåande arbeid i dei saharawiske flyktningleirane, der ofra for konflikten sit.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Som utenriksministeren allerede har opplyst i sitt svar på skriftlig spørsmål nr. 754 den 18. mai, eksisterer det for tiden ingen sanksjoner som gir grunnlag for å forby norske selskaper å investere i Vest-Sahara eller å drive handel med produkter fra annektert territorium. Utenriksdepartementet ber imidlertid norske selskaper generelt å vise tilbakeholdenhet med næringsvirksomhet i områder der suverenitetsspørsmålet ikke er avklart. Bedrifter som etableres i Vest-Sahara, eller som driver aktivitet på sokkelen eller farvannene utenfor, kan således i utgangspunktet ikke trekke på norske offentlige støtteordninger. Regjeringens politikk er klar på dette punkt.

Regjeringen støtter fullt ut FNs arbeid for å løse Vest-Sahara konflikten, på samme måte som vi støtter FNs bestrebelser på å løse andre konflikter. FN er meget opptatt av å ikke foreta seg noe som kan prejudisere utfallet av konflikten. Dette er en linje Norge støtter aktivt opp om, både ved sin opptreden bilateralt, sin opptreden i FN og sin opptreden i Verdensbanken. Selfa-saken var således et beklagelig

brudd på Regjeringens retningslinjer. Man har for øvrig valgt å stanse den siste utbetalingen av allerede bevilgede NORAD-midler til Selfa-prosjektet.