Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:928 (2005-2006)
Innlevert: 24.05.2006
Sendt: 24.05.2006
Besvart: 01.06.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Regjeringen har i svært lang tid hatt til vurdering om det skal bygges tunnel eller bro fra Gartnerløkka til Hannevikdalen i Kristiansand. Det er nå ett år siden veimyndighetene kom med sin innsigelse i saken. En miljøtunnel vil være et miljømessig løft for byen. I en slik sak må miljømessige konsekvenser veie tyngst.
Hvorfor har Regjeringen ikke maktet å ta en beslutning i saken, og hva er statsrådens vurdering av saken?

Begrunnelse

Bystyret i Kristiansand har med overveldende flertall vedtatt at ny E39 skal legges i tunnel vestover fra Gartnerløkka. Tunnelalternativet fikk 42 stemmer og et lite mindretall på 11 stemte for bro. I en slik sak må miljøvurderingen veie tyngst. Det vil være uakseptabelt at Kristiansand skal bli belastet med en firefelts høybro over noen av de mest sentrale deler av byen.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Representanten Hareide spør hvorfor Regjeringen ikke har maktet å ta en beslutning i den aktuelle saken og hva som er statsrådens vurdering av saken. Det vises til at en tunnel vil være den beste løsningen for miljøet og for Kristiansand by.

Miljøverndepartementet fikk oversendt innsigelsessaken vedrørende kommunedelplan for E39 i Kristiansand, mellom Gartnerløkka og kommunegrensen mot Songdalen, fra fylkesmannen i Vest-Agder i brev datert 30. juni 2005.

Innsigelsen fra Statens vegvesen er begrunnet i store merkostnader ved tunnel på strekningen Gartnerløkka-Hannevikdalen. Tunnelalternativet vil koste 1 865 mill kr, mens høy- og lavbroalternativene er kostnadsberegnet til 1 540 og 1 620 mill. kr. Vegvesenet ønsker primært høybro. I oversendelsen til Miljøverndepartementet anbefaler fylkesmannen at innsigelsen ikke tas til følge.

Det ble gjennomført møte og befaring i saken 20. oktober 2005 med deltakelse fra Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Statens vegvesen, fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunen. Tidligere i år har både jeg og samferdselsministeren besøkt Kristiansand og besiktiget området. Det har også vært nødvendig å få avklart nærmere en del spørsmål knyttet til finansieringen, og saken ble behandlet på nytt av Kristiansand bystyre 26. april 2006.

I slike saker, der mange aktører og interesser er involvert, er det ikke uvanlig at saksbehandlingen kan ta tid.