Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1223 (2005-2006)
Innlevert: 25.09.2006
Sendt: 26.09.2006
Besvart: 29.09.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Boligeiere i gårdselskap e.l., som har leiet ut all garasjeplass til profesjonelle utleiere som igjen leier ut og fakturerer beboerne direkte, må betale merverdiavgift (mva.) på sin garasjeleie. Denne ulikhet i forhold til andre organisasjonsformer skaper ekstra bokostnader for noen.
Vil finansministeren vurdere endringer i regelverket slik at garasjeplass som leies av beboere i det hus man bor, kan fritas for mva. selv om utleie foretaes av profesjonelle utleiere?

Begrunnelse

Enkelte steder har huseiere overlatt administrasjon og utleie av garasjeplasser i boligkompleks til profesjonelle utleieselskaper. Det betyr at den enkelte leilighetseier må betale mva. på sin garasjeplass.
Dette i motsetning til f.eks. leilighetseiere som bor i boligbyggelag eller andre organisasjonsformer hvor man selv foretar utleien av garasjeplasser.
Dette medfører forskjell i bokostnadene avhengig av hvordan en huseier har organisert administrasjonen av gårdens boligplasser, som regel uten at eierne av boligene har noen innvirkning på organiseringen av dette.
Et unntak for merverdiavgiftsplikt for profesjonelle som leier ut til boligeiere i det gårdskompleks man bor, ville fjernet merkostnaden og forskjellsbehandlingen. Det bør derfor være gode grunner for å vurdere dette nærmere, eventuelt foreslå endringer i regelverket.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Representanten Svein Flåtten reiser spørsmål om ikke profesjonelle utleiere av garasjeplasser bør unntas fra merverdiavgiftsplikten når utleien skjer til boligeiere i det gårdskompleks man bor. Dette begrunnes med at merkostnadene og forskjellsbehandlingen vil bli fjernet.

Før jeg ser nærmere på dette spørsmålet vil jeg innledningsvis peke på hva som følger av merverdiavgiftsregelverket på området.

Som kjent ble det fra 1. juli 2001 innført generell merverdiavgiftplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er merverdiavgiftpliktige, med mindre det er gjort et uttrykkelig unntak i merverdiavgiftsloven.

Fra den generelle avgiftsplikten har Stortinget vedtatt flere unntak. Unntak gjelder blant annet for omsetning av helsetjenester, sosiale tjenester, undervisningstjenester, finansielle tjenester og flere områder innenfor kultur og idrett.

Det er også et unntak for omsetning og utleie av fast eiendom, jf. merverdiavgiftsloven § 5a første ledd. Som fast eiendom anses både ubebygget og bebygget tomt, bygninger og anlegg, samt del av bygning eller anlegg. I § 5a annet ledd gjøres det unntak fra første ledd. Disse unntakene innebærer at omsetningen eller utleien likevel kommer inn under merverdiavgiftslovens virkeområde og skal avgiftsberegnes dersom de alminnelige vilkårene for avgiftsplikt er oppfylt. I § 5a annet ledd nr. 1 unntas utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet. Typisk eksempel på dette er et parkeringsselskap som leier ut plasser i et parkeringshus med oppmerkede plasser og parkeringsautomater.

Utleie av parkeringsareal som ledd i utleie av fast eiendom til annet formål (bolig- eller næringsformål), er ikke avgiftspliktig. Slik utleie omfattes av det generelle unntaket fra avgiftsplikt i § 5a første ledd. Det vises til Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Merverdiavgiftsreformen 2001) kapittel 15. Det er et vilkår for dette unntaket at utleien av den faste eiendommen og utleien av parkeringsplassene skjer fra samme eier og at antall parkeringsplasser står i rimelig sammenheng med de aktuelle leieforholdene.

Sverige og Danmark har langt på vei tilsvarende regler som de norske. Utleie av parkeringsplasser er merverdiavgiftspliktig, med mindre utleien skjer i nær tilknytning til utleie av fast eiendom til bolig- eller næringsformål.

Fordi utleie av parkeringsareal som ledd i utleie av fast eiendom til annet formål ikke er avgiftspliktig, vil beboerne i boligkompleks hvor det foretas slik utleie ikke belastes med merverdiavgift på noen del av leievederlaget. Når virksomheten er unntatt fra merverdiavgift, foreligger det imidlertid heller ikke fradragsrett for inngående avgift på kostnader til oppføring, vedlikehold mv. av den faste eiendommen, herunder parkeringsplassene.

Forannevnte medfører at dersom et borettslag overlater driften av parkeringsplasser, som brukes av beboerne, til et parkeringsselskap, vil selskapet drive avgiftspliktig parkeringsvirksomhet og vil måtte beregne merverdiavgift av vederlaget som oppkreves av beboerne. Selskapet vil imidlertid også ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til drift, vedlikehold mv. av parkeringsplassene. Dette innebærer at selskapets kostnader vil være lavere enn borettslagets kostnader dersom borettslaget selv hadde stått for utleien.

Når det gjelder spørsmålet om ikke profesjonelle utleiere av garasjeplasser bør unntas fra merverdiavgiftsplikten når utleien skjer til boligeiere i det gårdskompleks man bor, vil jeg først bemerke at merverdiavgiften er en avgift på forbruk i vid forstand og at den i størst mulig grad bør omfatte alt forbruk av varer og tjenester. Unntak fra avgiftsplikten bør derfor særskilt begrunnes.

En endring av regelverket i tråd med forslaget vil medføre at parkeringsselskapene får delt virksomhet i forhold til merverdiavgiftsregelverket. Utleien av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet (eksempelvis utleie av parkeringsplasser i parkeringshus) vil være avgiftspliktig, mens utleien av parkeringsplasser til boligeiere i gårdskompleks vil være unntatt avgiftsplikt. Parkeringsselskapet vil kunne kreve fullt fradrag for inngående merverdiavgift på kostnadene til vedlikehold mv. av parkeringsplassene som leies ut uten tilknytning til boligformål, men det ikke vil være fradragsrett for noen del av kostnadene til parkeringsplassene som leies ut til beboerne. For alle felleskostnader (strøm, ev. husleie, kontorrekvisita mv.) vil det måtte foretas en forholdsmessig fordeling av inngående merverdiavgift basert på hver enkelt anskaffelses faktiske bruk.

Erfaringsmessig skaper dette vanskelige grensedragninger og økte administrative kostnader for de næringsdrivende. Også kontrollhensyn taler mot en slik løsning.

På bakgrunn av de forholdene jeg har nevnt ovenfor vil jeg ikke anbefale å innføre et avgiftsunntak også for profesjonelle utleiere av parkeringsplasser til boligeiere i det gårdskompleks man bor.