Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1043 (2006-2007)
Innlevert: 14.05.2007
Sendt: 14.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Intensjonen med lovendringen i skatteloven § 9-3 var at salg av landbrukseiendom som ledd i generasjonsskifte skulle være skattefri. Generasjonsskifter i sameier kunne gjøres skattefritt i 2005, mens det samme skiftet blir skattepliktig i 2006 og beskattes med 28 pst.
Hva vil finansministeren gjøre for at intensjonene i lovendringen i skatteloven § 9-3 om skattefritak gjennomføres også ved slike eierformer?

Begrunnelse

I 2005 kunne man gjennomføre et generasjonsskifte slik: Forutsatt at man tilfredsstilte kravene til eiertid, slektskap og salgssum så kunne andelshaver A kjøpe jord- og skogbrukseiendommen ut av et ANS til 75 pst. av takst. Realisasjonen ble skattefri i ANS-et. Redskap kunne kjøpes ut av ANS-et til takst. Gevinsten ble ikke skattefri og ble lignet ut på deltakerne. Egenkapitalen i ANS-et etter disse realisasjonene og fordeling av skattbart resultat kunne tas ut skattefritt av deltakerne. Generasjonsskiftet er således gjennomført uten gevinstbeskatning av jord- og skogbrukseiendommen. Ved oppløsning av ANS-et i 2005 kan egenkapitalen tas uten ytterligere skatt. Ved oppløsning i 2006 eller senere kan overført egenkapital fra 2005 også tas ut skattefritt.
Ved det samme generasjonsskifte i 2006 gjort på samme måte kan deltakerne ta ut følgende skattefritt:

1. Skatt som refererer seg til skattepliktig fordelt gevinst fra ANS-et
2. Andel av skattemessig egenkapital i ANS-et 1. januar 2006
3. Andel av egenkapitalen som dekkes av skjermingsfradraget.

Alle øvrige uttak beskattes med uttaksskatt 28 pst.
De endrede skatteregler har dermed medført 28 pst. beskatning på generasjonsskifte ved at dette skjer gjennom ANS-et. Intensjonen med lovendringen som kom om skattefritt generasjonsskifte under visse vilkår blir derfor ikke oppfylt ved denne overdragelsesmåten.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Realisasjon av landbrukseiendom kunne tidligere skje skattefritt etter 10 års eiertid. Fra og med 2005 ble dette generelle gevinstskattefritaket endret slik at fritaket kun omfatter realisasjon innen familien til maksimalt tre fjerdedeler av antatt salgspris, jf. skatteloven § 9-3 sjette ledd og Innst. O. nr. 10 (2004-2005). Som salg innen familien regnes (foruten salg til ektefelle og dennes slektninger) salg til person innenfor kretsen av mulig arveberettigede i henhold til arveloven første del kapittel I, Arv på grunnlag av slektskap. Det kreves ikke at erververen er nærmeste arving etter loven. Gevinstskattefritaket gjelder bare den faste landbrukseiendommen (jord, skog og driftsbygninger), ikke buskap og driftsløsøre. Våningshus følger de alminnelige gevinstskatteregler for boliger.

I sameieforhold kompliseres skatteløsningene, fordi sameiedriften normalt leder til et ansvarlig selskap hvor andelseierne lignes etter særlige regler. Blant annet skilles det mellom overdragelse av selskapets eiendeler som sådanne, overdragelse av enkeltandeler i selskapet, og oppløsning av selskapet. Verken de gamle eller de nåværende gevinstskatteregler er godt tilpasset alle de overdragelsessituasjoner som kan oppstå i slike sameieforhold. Jeg har som mål å rydde opp i dette, og arbeidet for dette pågår i departementet. Arbeidet er imidlertid lovteknisk og praktisk krevende.

Noe er allerede gjort. Som ledd i budsjettet for 2007 ble gevinstskattefritaket i skatteloven § 9-3 sjette ledd utvidet til også å omfatte realisasjon av landbrukseiendom eid i familiesameie, jf. Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) avsnitt 13. Overdragelse av landbrukseiendom fra sameiet til en av sameierne eller til slektning av sameierne, er dermed likestilt med eiendomsoverdragelse fra eneeier til ny eneeier når det gjelder gevinstskattefritaket for landbrukseiendom. Dette gjelder også i normaltilfellene der sameiet er et ansvarlig selskap. Alle sameierne og den nye eneeieren må være innenfor den nevnte familiekretsen av arveberettigede.

I Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) side 126, ble det også lagt til grunn at gevinstskattefritaket i skatteloven § 9-3 sjette ledd første punktum, kan anvendes ved overdragelse av andeler i ansvarlig selskap som eier landbrukseiendom. Dette standpunktet er rimelig, men avviker fra det som i enkelte sammenhenger ellers er lagt til grunn som gjeldende rett ved ligning av deltakere i ansvarlig selskap. Jeg vil derfor vurdere behovet for en klargjøring av rettstilstanden ved slike andelsoverdragelser innen en landbruksfamilie. Skattefritak ved salg av andel i landbrukssameie vil normalt ikke kunne gjelde hele andelsgevinsten, idet en del av den kan bli å relatere til andre aktiva enn den faste landbrukseiendommen.

Ved sameiets salg av eiendommen til en eneeier, vil sameiet (det ansvarlige selskapet) normalt bli oppløst, enten samtidig eller på et senere tidspunkt. På grunn av særreglene om skattlegging ved oppløsning av ansvarlig selskap er det behov for nærmere regulering av også slike oppløsningstilfeller i landbruket. Målsettingen bør være at eiendomsgevinst som isolert sett kvalifiserer til skattefritak etter de særlige landbruksreglene, holdes utenfor den oppløsningsbeskatning som det ellers vil være grunnlag for i slike tilfeller. Også dette inngår i departementets oppryddningsarbeid på området.

Av arbeidsmessige grunner kan jeg ikke love at alle reguleringsbehov i de nevnte sameieforholdene i landbruket kan bli løst i statsbudsjettet for 2008. Men departementet har som målsetting å få mest mulig avklart i Ot.prp. nr. 1 til høsten.