Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:79 (2007-2008)
Innlevert: 18.10.2007
Sendt: 18.10.2007
Besvart: 30.10.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Kan statsråden lage en oversikt over netto skatte- og avgiftsendringer i 2006-2008 pr år og samlet, brutt ned på toppskatt, minstefradrag, formuesskatt og IPA for en person med a) lønnsinntekt på 430 000 kr i 2005, b) samme lønn som i a) og med formue på 700 000 og c) en person som skissert i b) som i tillegg hadde maksimal sparing i IPA, og hvor det lages beregninger basert på både 1) lønnvekstforutsetninger som i budsjettene, og 2) reelle lønnsvekst i 2006 og siste lønnvekstanslag for 2007 og 2008 fra SSB?

Begrunnelse

Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra Jan Tore Sanner av 28. september og ber om nye besvarelser som viser netto skatteendring pr. skatteart for en person med lønnsinntekt på 430 000 i 2005 og formue på 700 000 kr (300 000 kr i likningsverdi på bolig og 400 000 kr i aksjer) i b) og c).

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I spørsmålet bes det om regneeksempler både med den lønnsveksten som ble lagt til grunn i de aktuelle budsjettene, og med faktisk lønnsvekst for 2006 og siste lønnsvekstanslag for 2007 og 2008. I tråd med dette, er det lagt til grunn ulike forutsetninger om lønnsvekst ved fremføring av lønnsinntekten på 430 000 kroner i 2005. Tilsvarende er det lagt til grunn ulike forutsetninger om lønnsvekst i referansesystemene (dvs. foregående års regler hvor beløpsgrenser m.m. fremføres med anslått lønnsvekst) som skatteendringene beregnes i forhold til. Aksjeformuen er framført med en årlig vekst på 5 pst., selv om dette ikke er representativt for den faktiske utviklingen av aksjemarkedet i denne perioden.

Anslag på lønnsveksten er generelt heftet med usikkerhet, men vil over tid normalt gi et rimelig godt bilde av faktisk utvikling ettersom anslagene ikke systematisk går i retning av verken å overvurdere eller undervurdere lønnsveksten.

Det legges til grunn at det vises til lønnsinntekt for en enslig person i skatteklasse 1. Ut fra presiseringene i spørsmålet antas det videre at det kun bes om virkninger av endringer i skattereglene, og ikke avgiftsreglene. Beregninger av virkninger av avgiftsendringer vil uansett ikke kunne inkluderes i eksemplene, ettersom det vil kreve detaljerte forutsetninger om konsummønster m.m.

1) Regneeksempler - lønnsvekst som i budsjettene

Det forutsettes at personen har en lønnsvekst over perioden tilsvarende anslått lønnsvekst i budsjettene for hhv. 2006, 2007 og 2008, dvs. hhv. 3,5 pst., 4,5 pst. og 5 pst. For øvrig forutsettes det at personen kun har standardfradrag (minstefradrag og personfradrag). Endring i skatt er beregnet i forhold til referansesystemet for det aktuelle året, dvs. reglene for foregående år hvor beløpsgrenser m.m. er justert med anslått lønnsvekst.

I regneeksemplene med sparing i pensjonsordninger forutsettes det at personen sparte maksimalt i den tidligere IPA-ordningen som gjaldt fram til 12. mai 2006 (40 000 kroner årlig), og sparer maksimalt i den nye individuelle pensjonsordningen som foreslås med virkning fra 2008 (15 000 kroner årlig). Det forutsettes at personen sparer jevnt over året, og at han/hun ikke sparer noe utover innskudd i tidligere og ny pensjonsordning. Dersom personen erstatter pensjonssparingen med for eksempel sparing i bank, vil inntektsskatt på renteavkastningen og formuesskatt på bankinnskuddet gi noe høyere samlet skatt enn i eksemplet, men økningen er så liten at den ikke vil påvirke skatteprosenten.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2007/Svar-pa-spm-nr-79-fra-representanten-Jan.html?id=487350

Tabell 1 Regneeksempel: Skatt på lønnsinntekt på 430 000 kroner (2005-verdi) med ulike forutsetninger om formue og sparing i tilgjengelige pensjonsordninger. Endring i skatt fra 2005 til 2006. Lønnsvekst som i budsjettene. Kroner og pst.

Lønnsjusterte 2005-regler

2006-regler

Endring i skattIndeksert lønn

445 050

445 050

a) Kun lønnsinntektInntektsskatt

138 868

136 902

-1 966herav toppskatt

6 086

4 594

-1 491verdi av minstefradraget

-16 635

-17 108

-473Skatt i pst. av lønn

31,2

30,8

-0,4 pst. poengb) I tillegg formue

Skattemessig nettoformue

573 000

711 000

herav bolig

300 000

375 000

aksjer

273 000

336 000

Formuesskatt

3 779

4 941

1 162Sum inntekts- og formuesskatt

142 647

141 843

-803Skatt i pst. av lønn

32,1

31,9

-0,2 pst. poeng

c) I tillegg sparing i pensjonsordning

Sparing i IPA/annen pensjons-ordning

-41 400

-15 000

Verdi av fradrag

-11592

-4200

7 392Inntektsskatt etter fradrag

127 276

132 702

5 426Inntektsskatt i pst. av lønn

28,6

29,8

1,2 pst.poengSum inntekts- og formuesskatt

131 055

137 643

6 588Skatt i pst. av lønn

29,4

30,9

1,5 pst. poengKilde: Finansdepartementet.

Tabell 2 Regneeksempel: Skatt på lønnsinntekt på 430 000 kroner (2005-verdi) med ulike forutsetninger om formue og sparing i tilgjengelige pensjonsordninger. Endring i skatt fra 2006 til 2007. Lønnsvekst som i budsjettene. Kroner og pst.

Lønnsjusterte 2006-regler

2007-regler

Endring i skattIndeksert lønn

465 077

465 077

a) Kun lønnsinntekt

Inntektsskatt

143 063

144 131

1 068herav toppskatt

4 801

5 857

1 056verdi av minstefradraget

-17 878

-17 864

14Skatt i pst. av lønn

30,8

31,0

0,2 pst. poeng

b) I tillegg formue

Skattemessig nettoformue

727 800

787 350

herav bolig

375 000

412 500

aksjer

352 800

374 850

Formuesskatt

4 996

5 601

605Sum inntekts- og formuesskatt

148 059

149 731

1 672Skatt i pst. av lønn

31,8

32,2

0,4 pst. poeng

c) I tillegg sparing i pensjonsordning

Sparing i IPA/annen pensjonsordning

0

0

Verdi av fradrag

0

0

0Inntektsskatt etter fradrag

143 063

144 131

1 068Inntektsskatt i pst. av lønn

30,8

31,0

0,2 pst.poengSum inntekts- og formuesskatt

148 059

149 731

1 672Skatt i pst. av lønn

31,8

32,2

0,4 pst. poengKilde: Finansdepartementet.

Tabell 3 Regneeksempel: Skatt på lønnsinntekt på 430 000 kroner (2005-verdi) med ulike forutsetninger om formue og sparing i tilgjengelige pensjonsordninger. Endring i skatt fra 2007 til 2008. Lønnsvekst som i budsjettene. Kroner og pst.Lønnsjusterte 2007-regler

2008-regler

Endring i skattIndeksert lønn

488 331

488 331

a) Kun lønnsinntekt

Inntektsskatt

151 337

151 334

-3herav toppskatt

6 150

6 150

verdi av minstefradraget

-18 757

-18 760

-3Skatt i pst. av lønn

31,0

31,0

0 pst. poeng

b) I tillegg formue

Skattemessig nettoformue

806 093

916 800

herav bolig

412 500

453 750

aksjer

393 539

463 050

Formuesskatt

5 654

5 855

201Sum inntekts- og formuesskatt

156 991

157 189

198Skatt i pst. av lønn

32,1

32,2

0,1 pst. poeng

c) I tillegg sparing i pensjonsordning

Sparing i IPA/annen pensjonsordning

0

-15 000

Verdi av fradrag

0

-4200

-4 200Inntektsskatt etter fradrag

151 337

147 134

-4 203Inntektsskatt i pst. av lønn

31,0

30,1

-0,9 pst.poengSum inntekts- og formuesskatt

156 991

152 989

-4 002Skatt i pst. av lønn

32,1

31,3

-0,8 pst. poengKilde: Finansdepartementet.

Tabell 4 Regneeksempel: Skatt på lønnsinntekt på 430 000 kroner (2005-verdi) med ulike forutsetninger om formue og sparing i tilgjengelige pensjonsordninger. Endring i skatt fra 2005 til 2008. Lønnsvekst som i budsjettene. Kroner og pst.

2005-regler lønnsjustert til 2008

2008-regler

Endring i skattIndeksert lønn

488 331

488 331

a) Kun lønnsinntekt

Inntektsskatt

152 373

151 334

-1 039herav toppskatt

6 678

6 150

-528verdi av minstefradraget

-18 252

-18 760

-508Skatt i pst. av lønn

31,2

31,0

-0,2 pst.poeng

b) I tillegg formue

Skattemessig nettoformue

600 983

916 800

herav bolig

300 000

453 750

aksjer

300 983

463 050

Formuesskatt

3 865

5 855

1 989Sum inntekts- og formuesskatt

156 238

157 189

951Skatt i pst. av lønn

32,0

32,2

0,2 pst.poeng

c) I tillegg sparing i pensjonsordning

Sparing i IPA/annen pensjonsordning

-45 426

-15 000

Verdi av fradrag

-12 719

-4 200

8 519Inntektsskatt etter fradrag

139 654

147 134

7 480Inntektsskatt i pst. av lønn

28,6

30,1

1,5 pst.poengSum inntekts- og formuesskatt

143 519

152 989

9 470Skatt i pst. av lønn

29,4

31,3

1,9 pst.poengKilde: Finansdepartementet.

2) Regneeksempler – siste anslag på faktisk lønnsvekst

Det forutsettes at personen har en lønnsvekst over perioden tilsvarende siste anslag for lønnsveksten. Ifølge beregninger fra Teknisk beregningsutvalg tilsier dette en lønnsvekst på 4,1 pst. i 2006, 5 pst. i 2007 og 5 pst. i 2008. For øvrig forutsettes det at personen kun har standardfradrag (minstefradrag og personfradrag).Tabell 5 Regneeksempel: Skatt på lønnsinntekt på 430 000 kroner (2005-verdi) med ulike forutsetninger om formue og sparing i tilgjengelige pensjonsordninger. Endring i skatt fra 2005 til 2006. Lønnsvekst i tråd med siste anslag/tall. Kroner og pst.Lønnsjusterte 2005-regler

2006-regler

Endring i skattIndeksert lønn

a) Kun lønnsinntekt

447 630

447 630

Inntektsskatt

139 673

138 058

-1 615herav toppskatt

6 121

4 827

-1 294verdi av minstefradraget

-16 731

-17 108

-377Skatt i pst. av lønn

31,2

30,8

-0,4 pst.poeng

b) I tillegg formue

Skattemessig nettoformue

573 000

711 000

herav bolig

300 000

375 000

aksjer

273 000

336 000

Formuesskatt

3 764

4 941

1 177Sum inntekts- og formuesskatt

143 437

142 999

-438Skatt i pst. av lønn

32,0

31,9

-0,1 pst.poeng

c) I tillegg sparing i pensjonsordning

Sparing i IPA/annen pensjonsordning

-41 640

-15 000

Verdi av fradrag

-11 659

-4 200

7 459Inntektsskatt etter fradrag

128 014

133 858

5 844Inntektsskatt i pst. av lønn

28,6

29,9

1,3 pst.poengSum inntekts- og formuesskatt

131 778

138 799

7 021Skatt i pst. av lønn

29,4

31,0

1,6 pst.poengKilde: Finansdepartementet.

Tabell 6 Regneeksempel: Skatt på lønnsinntekt på 430 000 kroner (2005-verdi) med ulike forutsetninger om formue og sparing i tilgjengelige pensjonsordninger. Endring i skatt fra 2006 til 2007. Lønnsvekst i tråd med siste anslag/tall. Kroner og pst.Lønnsjusterte 2006-regler

2007-regler

Endring i skattIndeksert lønn

470 012

470 012

a) Kun lønnsinntekt

Inntektsskatt

144 961

146 341

1 380herav toppskatt

5 068

6 301

1 233verdi av minstefradraget

-17 963

-17 864

99Skatt i pst. av lønn

30,8

31,1

0,3 pst.poeng

b) I tillegg formue

Skattemessig nettoformue

727 800

787 350

herav bolig

375 000

412 500

aksjer

352 800

374 850

Formuesskatt

4 982

5 601

619Sum inntekts- og formuesskatt

149 943

151 942

1 999Skatt i pst. av lønn

31,9

32,3

0,4 pst.poeng

c) I tillegg sparing i pensjonsordning

Sparing i IPA/annen pensjonsordning

0

0

Verdi av fradrag

0

0

Inntektsskatt etter fradrag

144 961

146 341

1 380Inntektsskatt i pst. av lønn

30,8

31,1

0,3 pst.poengSum inntekts- og formuesskatt

149 943

151 942

1 999Skatt i pst. av lønn

31,9

32,3

0,4 pst. poengKilde: Finansdepartementet.

Tabell 7 Regneeksempel: Skatt på lønnsinntekt på 430 000 kroner (2005-verdi) med ulike forutsetninger om formue og sparing i tilgjengelige pensjonsordninger. Endring i skatt fra 2007 til 2008. Lønnsvekst i tråd med siste anslag/tall. Kroner og pst.Lønnsjusterte 2007-regler

2008-regler

Endring i skattIndeksert lønn

493 512

493 512

a) Kun lønnsinntekt

Inntektsskatt

153 658

153 655

-3herav toppskatt

6 616

6 616

0verdi av minstefradraget

-18 757

-18 760

-3Skatt i pst. av lønn

31,1

31,1

O pst. poeng

b) I tillegg formue

Skattemessig nettoformue

806 093

916 800

herav bolig

412 500

453 750

aksjer

393 593

463 050

Formuesskatt

5 654

5 855

201Sum inntekts- og formuesskatt

159 312

159 510

198Skatt i pst. av lønn

32,3

32,3

0 pst.poeng

c) I tillegg sparing i pensjonsordning

Sparing i IPA/annen pensjonsordning

0

-15 000

Verdi av fradrag

0

-4200

-4 200Inntektsskatt etter fradrag

153 658

149 455

-4 203Inntektsskatt i pst. av lønn

31,1

30,3

-0,8 pst.poengSum inntekts- og formuesskatt

159 312

155 310

-4 002Skatt i pst. av lønn

32,3

31,5

-0,8 pst.poengKilde: Finansdepartementet.

Tabell 8 Regneeksempel: Skatt på lønnsinntekt på 430 000 kroner (2005-verdi) med ulike forutsetninger om formue og sparing i tilgjengelige pensjonsordninger. Endring i skatt fra 2005 til 2008. Lønnsvekst i tråd med siste anslag/tall. Kroner og pst.2005-regler lønnsjustert til 2008

2008-regler

Endring i skattIndeksert lønn

493 512

493 512

a) Kun lønnsinntekt

Inntektsskatt

153 990

153 655

-334herav toppskatt

6 748

6 616

-132verdi av minstefradraget

-18 446

-18 760

-314Skatt i pst. av lønn

31,4

31,1

-0,3 pst.poeng

b) I tillegg formue

Skattemessig nettoformue

600 983

916 800

herav bolig

300 000

453 750

aksjer

300 983

463 050

Formuesskatt

3 849

5 855

2 006Sum inntekts- og formuesskatt

157 839

159 510

1 672Skatt i pst. av lønn

32,0

32,3

0,3 pst.poeng

c) I tillegg sparing i pensjonsordning

Sparing i IPA/annen pensjonsordning

-45 908

-15 000

Verdi av fradrag

-12 854

-4 200

8 654Inntektsskatt etter fradrag

141 135

149 455

83 20Inntektsskatt i pst. av lønn

28,6

30,3

1,7pst.poengSum inntekts- og formuesskatt

144 984

155 310

10 326Skatt i pst. av lønn

29,4

31,5

2,1 pst.poengKilde: Finansdepartementet.